Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:91 (2014-2015)
Innlevert: 20.10.2014
Sendt: 21.10.2014
Besvart: 27.10.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Vil statsråden sørge for at reingjerdet mellom Forollhogna villreinområde og Gåebrie reinbeitedistrikt blir fullført i høst?

Begrunnelse

Gjennom flere år har det vært problemer med at rein tilhørende Gåebrie reinbeiteområde trekker inn i Forollhogna villreinområde. For reindriften medfører dette merarbeid for å få hentet reinen tilbake. Imidlertid er det største problemet knyttet til at rein fra Gåebrie kan blande seg sammen med villreinen, og at villrein kan bli med denne flokken når denne drives tilbake til distriktet.
For å redusere dette problemet har det blitt gitt tilsagn om kr 1 675 000,- til sperregjerde i Rugldalen i Røros kommune. Prosjektet er et samarbeid mellom Forelhogna villreinutvalg, Gåebrie reinbeitedistrikt, Jernbaneverket, Klima- og miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet.
Det viser seg at kostnadsoverslaget ikke var tilstrekkelig for å dekke gjerde langs hele traséen, men at denne bevilgningen kun vil gi ca. 8 500 meter gjerde, og at det vil gjenstå ca. 5 500 meter. Konsekvensen vil dermed bli at reinen ikke hindres i å trekke inn i villreinområdet. I følge Riast-Hylling reinbeitedistrikt kan et kortere gjerde gjøre problemene større enn tidligere. Skoglia på østsiden av jernbanen på strekningen fra Tyvold og nordover til Vondgrovsgårdene er ganske bred og uoversiktlig, slik at det vil by på store problemer for reindrifta å fange opp når rein er på trekk over mot villreinområdet.
For at gjerdet blir fullført på hele strekningen mellom Glåmos stasjon og det planlagte endepunktet rett ned for Vondgrovsgårdene, søkes det nå om en tilleggsbevilgning på kr 810 000,-.
Dersom beløpet ikke blir stilt til disposisjon denne høsten vil kostnader i forbindelse med opp- og nedrigging føre til at det vil bli behov for et større beløp, anslagsvis kr 900 000,-.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: At rein tilhørende Gåebrie sijte (Riast-Hylling reinbeitedistrikt) trekker inn i Forollhogna villreinområde har i perioder vært utfordrende. For reindriften medfører dette merarbeid med å få hentet reinen tilbake. Imidlertid er det største problemet at rein fra Gåebrien kan blande seg sammen med villreinen, og at villrein kan bli med flokken når denne drives tilbake til distriktet. Reinens trekk innebærer også at den krysser Rørosbanen. Dette har flere ganger medført at rein har blitt drept og skadet av toget. For å redusere problemet har Forollhogna Villreinutvalg, Gåebrie Sijte og Jernbaneverket kommet til enighet om oppføring av et sperregjerde fra Glåmos i Røros kommune, gjennom Rugldalen til Vonggravsgrenda i Holtålen kommune. Dette er en strekning på om lag 13,5 km. Berørte grunneierinteresser, samt Røros- og Holtålen kommune, har stilt seg positive til prosjektet. Med bakgrunn i at sperregjerde skal hindre sammenblanding av tam- og villrein, ble det søkt Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) om totalt 1 650 000 kroner i støtte til oppføring av gjerdet. Et sperregjerde mellom Forollhogna villreinområde og Gåebrie Sijte vil minimere utfordringene med sammenblanding av vill- og tamrein og være et effektivt hinder mot togpåkjørsler. Med dette som utgangspunkt har det vært LMDs klare forutsetning at oppføringen av gjerdet må samfinansieres med like andeler fra LMD og KLD. Videre at Jernbaneverket, Villreinutvalget og Gåebrie Sijte alle bidrar til realisering av prosjektet. Med dette som utgangspunkt har LMD og KLD gått inn med like andeler i prosjektet, og bevilget totalt 1 650 000 kroner. Høsten 2014 ble det søkt LMD og KLD om en tilleggsbevilgning på 810.000 kroner for å kunne ferdigstille oppføringen av gjerdet inneværende høst. Behovet for en tilleggsbevilgning var knyttet til at søknaden var basert på faktiske kostnader ved oppføring av tidligere gjerder innenfor Gåbrien Sijte. Jeg ser klare fordeler ved at det pågående arbeidet med sperregjerde får fortsette mot en ferdigstillelse inneværende høst, og at hele gjerdet blir realisert så snart som mulig. På bakgrunn av de nevnte forhold har Landbruksdirektoratet funnet rom for en omprioritering innenfor sitt budsjett og bevilget 405.000 kroner til tiltaket. Dette er kommunisert til de berørte interessene. For øvrig kan jeg opplyse om at KLD har orientert om at de avventer Stortingets behandling av budsjettet for 2015 før de behandler søknaden.