Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:98 (2014-2015)
Innlevert: 22.10.2014
Sendt: 22.10.2014
Besvart: 31.10.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): En oppgradering av Loran C til eLoran kan redusere vår digitale sårbarhet og avhengighet av sentraliserte satellittsystemer utenfor vår kontroll.
Hvordan ser statsråden på Storbritannias innsats mht. eLoran og analysene som ligger til grunn for denne satsingen i vår region og havområder?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Som jeg nevnte i mitt svar på spørsmål nr. 71 fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen, ble det i 2012 gjennomført en bred høringsrunde om behovet for Loran i fremtiden. Ingen av høringsinstansene så behov for systemet, verken i sin nåværende utgave, eller i en oppgradert eLoran-utgave.
Globale satellittnavigasjonssystemer, som det amerikanske GPS, det russiske Glonass og etter hvert det europeiske Galileo, har den svakhet at de forholdsvis lett kan utsettes for tilsiktede eller utilsiktede signalforstyrrelser. Norsk Romsenter avleverte i fjor en sårbarhetsvurdering knyttet til bruk av slike systemer. Rapporten, som ble utarbeidet på oppdrag fra daværende Fiskeri- og kystdepartementet, er basert på bidrag fra en rekke etater og aktører som er brukere av satellittnavigasjonssystemer. Utredningen konkluderer med at det er mindre sannsynlig med langvarige bortfall av satellittsignaler, og at sporadiske bortfall ikke vil gi konsekvenser av betydning for sikkerhetskritiske anvendelser. Med den pågående utbyggingen av de globale satellittnavigasjonssystemene Galileo, der Norge deltar, og det kinesiske Beidou, forventes det at sårbarheten knyttet til bruk av disse systemene ytterligere reduseres.
Som jeg også påpekte i mitt ovennevnte svar, er det usikkert om Storbritannia vil satse på eLoran i fremtiden, da systemet i dag kun driftes som et prøveprosjekt. Jeg vil derfor understreke at selv om det britiske fyr- og merkevesenet i relativt beskjeden grad prøver ut eLoran i dag, har britiske myndigheter ikke konkludert med at det foreligger et så stort behov for systemet at det betinger en fullskalautbygging og drift av det.