Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:104 (2014-2015)
Innlevert: 22.10.2014
Sendt: 22.10.2014
Besvart: 28.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Veteranforbundet SIOPS sendte bekymringsmelding til Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og forsvarssjefen 5. september 2014 om behov for beskyttelse for 26 afghanske tolker som i tidsperioden 2006 til 2014 har vært ansatt av Forsvaret, båret norske uniformer og gjort krevende oppdrag for Forsvaret i Afghanistan. De er i realiteten norske veteraner og er nå svært risikoutsatt og det haster.
Vil statsråden sikre at disse tolkene, samt framtidig personell på oppdrag for Norge, gis beskyttelse i Norge?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Som representanten viser til, fikk jeg og forsvarsministeren et likelydende brev fra Veteranforbundet SIOPS 5. september. Brevet ble besvart 15. oktober.
Denne regjeringen har, som den forrige, lagt til rette for at personer som har arbeidet for norske styrker i Afghanistan kan søke om opphold i Norge når deres ansettelsesforhold opphører. Spesialordningen innebærer at lokalt ansatt personell som hadde et direkte ansettelsesforhold med norske styrker eller politi per 1.1.2011 eller senere, kunne søke om beskyttelse i Norge mens de fortsatt befant seg i Afghanistan.
Det ble gjennomført intervjuer med lokalt ansatt personell i Afghanistan høsten 2012 i forbindelse med avviklingen av vårt militære bidrag i Faryab-provinsen, og våren 2014 i forbindelse med tilbaketrekkingen fra Mazar e-Sharif. Norge har fortsatt tilstedeværelse i Afghanistan, og det lokale personellet som har ansettelsesforhold til det norske militære bidraget i Kabul er omfattet av ordningen når en ev. tilbaketrekking derfra vil finne sted.
Norge har totalt behandlet 124 søknader, omtrent likt fordelt på hhv. tolker og driftspersonell (house staff). 23 tolker har så langt fått opphold i Norge. Med familiemedlemmer omfatter dette om lag 70 personer. Det gjenstår å ferdigbehandle sakene fra Mazar e-Sharif, men dette vil skje i løpet av kort tid.
Veteranforbundet SIOPS har uttrykt bekymring for et antall tolker. Noen av disse har, etter det som blir opplyst, søkt om opphold i Norge. Disse har da enten fått, eller vil få, saken sin behandlet. Utover dette var det ingen konkrete opplysninger om personene i brevet fra SIOPS. Alle søknader om beskyttelse i Norge behandles individuelt, og det blir bl.a. sett hen til søkernes individuelle anførsler og om det foreligger et beskyttelsesbehov.
Når det gjelder lokalt ansatt personell fra Afghanistan som søker asyl i Norge, ble det i juni 2014 gitt instruks til utlendingsforvaltningen om at disse søkerne skal få realitetsbehandlet søknadene sine i Norge, uavhengig av om vedkommende har oppholdt seg i et annet land omfattet av Dublinforordningen.