Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:112 (2014-2015)
Innlevert: 22.10.2014
Sendt: 23.10.2014
Besvart: 28.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Høyre og FrPs representanter fra Vestlandet jobbet mot nytt fengsel på Agder forut for stortingsbehandling av saken i vår. De mente muligheten for nytt fengsel på Vestlandet da ble redusert. I Prop. 1 S (2014-2015) under omtale av kapasitetsbehov, er konseptvalgutredning for Vestlandet tatt ut.
Skal det utarbeides en slik for Vestlandet, vil arbeidet med den i så fall være med i den varslede kapasitetsplanen som kommer til Stortinget, og når regner statsråden med at planlegging av ett nytt fengsel kan starte?

Begrunnelse

Stoltenberg II-regjeringen hadde langsiktige planer for å takle kapasitetsutfordringene i kriminalomsorgen. Først nye lukkede fengselsplasser i Agder, som var vedtatt i regjeringen og der planleggingen kunne starte i 2014, deretter videreføre det påbegynte konseptvalgarbeidet for Østlandet og deretter på sikt, gå i gang med tilsvarende for Vestlandet, slik det er beskrevet i Prop. S 1 (2013-2014). Den nye regjeringen har i halvannet år arbeidet med en ny kapasitetsplan, som ventes å komme til Stortinget i desember. Når ikke Vestlandet lenger nevnes i budsjettet over områder man vil ha gjort konseptvalgutredning over, etableres en usikkerhet om det i det videre arbeid vil tas hensyn til behovene Vestlandet har for fengselsplasser. Høyres og FrPs representanter fra Vestlandet jobbet iherdig for å stanse planene om nytt fengsel på Agder, fordi de mente det ville redusere mulighetene for Vestlandet til å få nytt fengsel. I budsjettet kan det tyde på at nye planer for Vestlandet er fjernere enn noen gang.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Tilstrekkelig soningskapasitet er helt avgjørende for god straffegjennomføring og jeg er opptatt av at vi skal bygge fengselsplasser der det er behov.
Det er imidlertid nødvendig å vurdere kapasitetsbehovet i en helhetlig sammenheng. Derfor har vi under utarbeidelse en melding til Stortinget med en utviklingsplan for bl.a. kapasiteten i kriminalomsorgen. Meldingen skal etter planen legges fram i løpet av høsten 2014.
Meldingen vil gi et samlet bilde av kapasitetsutfordringene og hvilke tiltak som bør prioriteres. Videre arbeid med konseptvalgutredninger og etablering av ny soningskapasitet må sees i lys av dette.