Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:115 (2014-2015)
Innlevert: 23.10.2014
Sendt: 23.10.2014
Besvart: 30.10.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): På hvilken måte vil klima- og miljøministeren følge opp funnene fra Riksrevisjonenes undersøking av forvaltninga av nasjonalparker (Riksrevisjonenes administrative rapport nr. 2014), for å sikre en mer tids- og kostnadseffektiv forvaltning?

Begrunnelse

Da de lokale verneområdestyrene ble etablert som et nytt forvaltningsorgan, medførte ikke dette en gjennomgang og omfordeling av oppgaver mellom de ulike aktørene i verneforvaltningen.
Det er i dag svært mange aktører i verneområdeforvaltningen. I tillegg til kommunene og nasjonalparkstyrene, har klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Statens naturoppsyn, fylkeskommunene, fylkesmennene, fjellstyrene, Sametinget, reindriftsforvaltningen og nasjonalparksentrene ulike roller.
Mangelen på tydelig ansvars- og oppgavefordeling mellom de mange aktørene og ulike nivåene som involveres i verneforvaltningen, bidrar til noen av de utfordringer som Riksrevisjonen påpeker, som en lite tids- og kostnadseffektiv forvaltning.
Riksrevisjonen påpeker også at finansieringen av verneområdeforvaltningen er fragmentert.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Riksrevisjonens rapport nr. 1 2014 er et viktig grunnlag for meg i arbeidet med å sikre en bedre forvaltning av nasjonalparkene våre. Det var gledelig å registrere at Riksrevisjonen fant at lokal forvaltning av nasjonalparkene, der nasjonalparkstyrene er tillagt myndigheten og hvor forvaltere har lokal kontorplassering, har dempet motsetninger, bidratt til bedre samhandling lokalt, og forebygget konflikter. Det er også positivt at lokal kunnskap i større grad nå bidrar til en god forvaltning sammen med vitenskapelig og forskningsbasert kunnskap.
Samtidig peker Riksrevisjonen på viktige punkter hvor det er et forbedringspotensial.
I budsjettproposisjonen for 2015 har jeg redegjort for Stortinget om hvordan jeg vil følge opp dette. Bl.a. arbeider jeg nå sammen med Miljødirektoratet om å tydeliggjøre rollen mellom styrene, forvalteren og Fylkesmannen. Styrenes vedtekter vil også bli endret slik at styrenes rolle som tilrettelegger for næringsaktivitet gjennom ulike typer tiltak som f.eks. merking, informasjon, tilrettelegging av stier og løyper m.v., blir tydelig.
Riksrevisjonen påpeker at klagebehandlingen er blitt mindre effektiv ved at det ble innført tre nivåer. Jeg vil derfor nå endre dette til to nivåer.
Jeg vil også opplyse at Klima- og miljødepartementet sammen med Landbruks- og matdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet nå vurderer hvordan utmarksforvaltningen kan forenkles. Det er derfor nedsatt en partsnøytral faggruppe som gjennomgår ulike sider ved utmarksforvaltningen. Denne gruppen vil komme med sine anbefalinger ca. 1. desember i år, og dette vil utgjøre grunnlaget for regjeringens videre arbeid med forenkling av utmarksforvaltningen.