Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:126 (2014-2015)
Innlevert: 27.10.2014
Sendt: 27.10.2014
Besvart: 04.11.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Vinterhalvåret kan være utfordrende mange steder i landet. Ikke minst får Nord-Norge sin del vinterstid. Statsråden har vært opptatt av mer tungbilkontroll, noe som støttes fullt ut. Hvordan man er skodd kan være avgjørende, og det er blant annet kommet fram forslag om å tillate 6 grams pigger.
Vil statsråden åpne for en dispensasjon for Midt-Norge og Nord-Norge slik at 6 grams pigger kan tillates?

Begrunnelse

I utgangspunktet foreligger det allerede tillatelse, men det ble bestemt at man skulle avvente og se hvordan dette ville kunne innvirke på svevestøvet. Personlig mener jeg at det bør tillates bruk av 6 grams pigg.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg setter pris på representanten Ellingsens engasjement for mer vintresikre veger. Regjeringen er svært opptatt av å ivareta trafikksikkerheten til tunge kjøretøy vinterstid. Dette er bakgrunnen for at denne regjeringen bl.a. har kraftig økt antall kontroller av vogntog, besluttet å utvide påbudet om vinterdekk for tunge kjøretøy fra 1. januar 2015 og tar i bruk strengere virkemidler for å holde tilbake kjøretøy i dårlig stand.
Når det gjelder piggdekk, tillater gjeldende bestemmelser en maksimal piggvekt på 3 gram for biler med tillatt totalvekt over 3500 kg. Piggvektgrensen ble nedjustert fra 8 til 3 gram for tilhenger til tyngre kjøretøy, så sent som høsten 2008.
Spørsmålet om en generell økning av tillatt piggvekt for tunge kjøretøy er til vurdering i Vegdirektoratet, som tidligere bl.a. er bedt om å se på om det er mulig å fremskaffe mer informasjon om miljø-, helse- og trafikksikkerhetsmessige konsekvenser av økt piggvekt. Dette arbeidet ser VD blant annet på i sammenhengen med arbeidet med å vurdere nye bestemmelser om tillatt antall pigger per dekk. Departementet vil følge opp denne saken.
Jeg har fått opplyst at Vegdirektoratet i utgangspunktet ser det som problematisk å gi en dispensasjon for bruk av tyngre pigger som er avgrenset til Midt- og Nord Norge. Topografi og kjøreforhold kan være vel så vanskelig på Vestlandet som i Midt- og Nord-Norge. Videre må det eventuelt tas stilling til hvordan kjøretøy som skal bevege seg ut av dispensasjonsområdet, skal håndteres.