Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:139 (2014-2015)
Innlevert: 29.10.2014
Sendt: 29.10.2014
Besvart: 07.11.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Er det vanlig at konsulentene som skal kvalitetssikre bypakker, har møter med de kommunene som er berørt for å kvalitetssikre politiske vedtak og prosesser?

Begrunnelse

Regjeringens oppgave er å legge frem forslag til bypakker for Stortinget. Statssekretær Hoksrud forteller til avisa Varden 17. september 2014 at bypakke Grenland er til kvalitetssikring hos et konsulentselskap. Samferdselsdepartementet har også utsatt et møte med Buskerudbysamarbeidet i to måneder av ukjent årsak. Bypakkene ligger nå derfor på vent i Samferdselsdepartementet, og tiltakene uteblir.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Finansdepartementets rammeavtale for statens ordning med ekstern kvalitetssikring av store statlige investeringer legger til grunn at kvalitetssikrer skal gjennomføre en uavhengig faglig gjennomgang av objektet for kvalitetssikringen.
Det er en underliggende forutsetning at kvalitetssikrer skal gis tilgang til relevante dokumenter i vedkommende sak. Hvilke dokumenter som i det enkelte tilfelle vil være å anse som relevante, vil være opp til kvalitetssikrer selv å vurdere. Tilsvarende vil det være opp til kvalitetssikrer selv å vurdere i hvilken grad det ila arbeidet er behov for kontakt med berørte aktører i saken.
Politiske vedtak og prosesser skal ikke underlegges kvalitetssikring, kvalitetssikringen skal se på de faglige sidene i vedkommende sak.