Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:154 (2014-2015)
Innlevert: 31.10.2014
Sendt: 03.11.2014
Besvart: 10.11.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Vil regjeringa syte for at NVE får tilført tilstrekkeleg midlar til å gjennomføre dei førebyggjande tiltaka ein tilrår frå fagleg hald og slik redusere dei negative konsekvensane av uvershendingar i framtida?

Begrunnelse

Etter flommen som har råka fleire lokalsamfunn på vestlandet hardt dei siste dagane er det kome spørsmål om NVE vert sett i stand til å gjere ein tilstrekkeleg god jobb i å førebygge og redusere konsekvensane av flom og ras.
I media har NVE uttala at ein ikkje har meir pengar til å utføre viktige tiltak. I så måte er det bekymringsverdig og oppsiktsvekkjande å lesa i OEDs budsjettproposisjon at regjeringa kuttar i løyvingane til sikrings- og miljøtiltak med meir enn 8 millionar kroner.
Endringane me ser i klimaet tilseier derimot at slike hendingar vil inntreffe oftare enn før og med enno større kraft. Det går enorme verdiar tapt i desse hendingane, både for enkeltmenneske og deira familiar, kommunane og for landet vårt som heilskap. Menneske i usette område lever i frykt for kva neste flom eller ras kan kome til å rasere i deira heimar.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Flommen på Vestlandet har ført til store materielle skader i flere kommuner. I tillegg har mange mennesker mistet hus og hjem og blitt utsatt for store påkjenninger. Med så store ødeleggelser er det nødvendig at staten bidrar. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har en viktig rolle i å bistå kommunene med sikringstiltak og faglige råd.
Rett etter en stor flom, skal det ikke mye til før nye skader oppstår. NVE gjennomfører derfor krisetiltak for å hindre at nye skader utvikler seg.
NVE vil også bidra til permanente sikringstiltak. Vi er imidlertid fortsatt i en fase der det arbeides med å få oversikt over skadeomfanget og hindre at nye skader oppstår. Det er for tidlig å diskutere konkrete bevilgninger til nye permanente tiltak.
Det er for øvrig ikke riktig at regjeringen har foreslått å redusere bevilgningen til sikrings- og miljøtiltak med 8 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett 2014. Saldert budsjett 2014 omfattet en engangsbevilgning på 25 mill. kroner til krisetiltak, opprydding og reparasjoner etter flommen på Østlandet i 2013 som er tatt ut i forslaget for 2015. Videre har reduksjonen sammenheng med innføring av nettoordning for budsjettering av merverdiavgift for ordinære statlige forvaltningsorganer fra 1. januar 2015. Denne ordningen innebærer at betalt merverdiavgift ikke skal føres som en driftsutgift på NVEs egne budsjettkapitler, men i stedet belastes sentralt på kap. 1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift, post 01 Driftsutgifter.
Når det korrigeres for disse forholdene, er det foreslått en økning på om lag 30 mill. kroner til sikrings- og miljøtiltak over NVEs budsjett i 2015. Den foreslåtte bevilgningen er på 152,9 mill. kroner.