Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:171 (2014-2015)
Innlevert: 05.11.2014
Sendt: 06.11.2014
Besvart: 13.11.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Mener regjeringen at dagens mobilnett er robust nok, hvilket ansvar mener regjeringen ligger på mobilselskapene, og vurderer regjeringen å skjerpe kravene til de kommersielle selskapene for å sikre at nettet er robust nok og at de utvikler gode nok reserveløsninger?

Begrunnelse

Mobil- og telenettet er en viktig del av vår infrastruktur og beredskap. Aftenposten har i flere artikler skrevet om svikt i mobil- og telenettet.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: De norske mobilnettene er blant de mest moderne og robuste i verden. Kommersielle mobiltilbydere som TeliaSonera, Telenor, ICE og andre investerer for milliarder av kroner i utvikling av nettene sine hvert år. Samtidig som nettene bygges ut, gjør økt bruk og introduksjon av nye populære tjenester sitt til at vi stadig blir mer avhengig av mobilnettene, både privat og for at samfunnet skal fungere effektivt. Den økte avhengigheten til mobilnettene medfører en økt sårbarhet. Hendelser som storm, brann og tekniske feil de senere årene har vist oss hvor viktig folk synes tilgang til elektronisk kommunikasjon er. I tillegg til å levere mobiltjenester til folk flest er elektronisk kommunikasjon også en viktig innsatsfaktor for andre samfunnskritiske funksjoner.
Ekomlovens formål er å sikre brukene i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester, gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å legge til rette for bærekraftig konkurranse samt stimulere til næringsutvikling og innovasjon. Tilbyderne er etter loven ansvarlige for å etablere og opprettholde forsvarlig sikkerhet og nødvendig beredskap i sine nett. Konkurranse mellom tilbyderne bidrar til å gi kundene ny teknologi, nye tjenester og lavere priser. For å ha en bærekraftig konkurranse må en ha flere tilbydere med egne nett. Flere alternative nett er også med på å øke robustheten. Under Telenors siste utfall 30. oktober i år var det fortsatt mulig å ringe inn nødmeldinger i konkurrentenes mobilnett (fjerning av SIM-kortet i telefonen kan være nødvendig).
I 2013 ble sikkerhetsbestemmelsene i ekomloven skjerpet. Det ble innført krav om at tilbyderne skal ha ”forsvarlig” sikkerhet og beredskap i sine nett. Post- og teletilsynet har i ettertid fattet flere vedtak overfor tilbyderne som konkretiserer kravene og sikrer bedre robusthet i mobilnettene. Noen av tiltakene etter loven skal dekkes av tilbyderne og noen tiltak må staten selv dekke. Post- og teletilsynet har for eksempel stilt konkrete krav til reservestrømkapasitet i mobilnettene som skal bekostes av tilbyderne. Vedtaket er påklaget av tilbyderne, og klagene ligger nå til behandling i departementet.
Staten må også bekoste sikkerhet i ekomnettene og Regjeringen har foreslått i budsjettet for 2015 en vesentlig økning i tilskuddene til tiltak for økt sikkerhet og beredskap. Midlene forvaltes av Post- og teletilsynet og finansierer et bredt spekter av tiltak som myndigheten bestemmer. For 2014 har en prioritert tiltak for å sikre høy reservestrømkapasitet (tre døgn) og reservesambandsveier til steder som er viktige for lokal krisehåndtering i den enkelte kommune, i første omgang i utvalgte pilotprosjekter. I takt med teknologiutviklingen og endringer i trusselbildet vurderer myndighetene fortløpende behovet for å konkretisere og spesifisere forsvarlighetsnivået i ekomloven. Kostnadene ved skjerpede krav til robusthet i mobilnettet må vurderes opp mot nytteverdien.
Det er ikke mulig å garantere 100 pst. oppetid i systemer for elektronisk kommunikasjon. Derfor er det viktig at både offentlige og private virksomheter vurderer sin egen avhengighet til elektronisk kommunikasjon og beredskap ved bortfall av elektroniske kommunikasjonstjenester. Særlig virksomheter med en samfunnskritisk funksjon må ha en plan for hvordan de skal kunne opprettholde egen virksomhet ved bortfall av mobilnettene.
Cyberhendelser kan potensielt ha stort skadepotensial for ekomnettene i Norge. Post- og teletilsynet vil gjennomføre en nasjonal cyberøvelse i 2015. Tilsynet vurderer også hvilke tiltak som nå skal gjøres for å styrke ekomsektorens evne til håndtering av cyberhendelser.
Jeg mener at vi nå ser en sterk positiv trend i tilbydernes sikkerhets- og beredskapsarbeid. Selv om mobilnettene våre er blant de mest moderne og robuste i verden, kan sikkerheten alltid bli bedre. Jeg er fornøyd med oppfølgingen Post- og teletilsynet har med tilbyderne og at tilsynet nå styrker arbeidet med sikkerhet og beredskap. Regjeringen gjennomfører en betydelig økning av statens finansiering av sikkerhet og beredskap i ekomnettene. Dette, kombinert med lovendringen i 2013, gir oss gode verktøy for å fortsette med å bedre robustheten i mobilnettene i tiden fremover.