Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:173 (2014-2015)
Innlevert: 05.11.2014
Sendt: 06.11.2014
Besvart: 13.11.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Vil statsråden innføre regler som gjør det klart at kvinnelige soldater skal slippe å bli tvunget til å bade, dusje eller vaske seg nakne sammen med mannlige soldater i leir og under øvelser?

Begrunnelse

Forsvarsministeren og Forsvaret har tydelig fastslått at det er uakseptabelt at en kvinnelig soldat ble beordret til å bade naken foran mannlige medsoldater. Vil forsvarsministeren gjennom konkrete regelendringer sikre at dette ikke skjer igjen.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 6. november 2014 med spørsmål fra stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt om hvorvidt det vil bli innført regler som gjør det klart at kvinnelige soldater skal slippe å bli tvunget til å bade, dusje eller vaske seg nakne sammen med mannlige soldater i leir og under øvelser.
Spørsmålet er knyttet til saken der en kvinnelig soldat måtte bade naken mot sin vilje foran mannlige befal, i forbindelse med ivaretakelse av hygiene på en øvelse. Denne hendelsen skjedde i 2011. Soldaten som beordret badingen ble i første omgang refset av Forsvaret, men under annen gangs behandling i Klagenemda for disiplinærsaker i Forsvaret, ble refselsen opphevet på juridisk grunnlag. Klagenemnda er en uavhengig nemnd opprettet ved kgl. res. i 1988. De etiske og moralske sidene ved saken ble ikke vurdert i Klagenemdas behandling.
Det er viktig å respektere soldatenes personlige grenser, både på øvelser og i vanlig tjeneste inne i en militærleir. Dette gjelder selvsagt både kvinnelige og mannlige soldaters personlige grenser. For at denne type hendelser ikke skal gjenta seg, har Forsvarssjefen bestemt at han vil foreta en gjennomgang av retningslinjer som regulerer slike handlinger. Forsvaret er i gang med dette arbeidet.
Det vil ikke være mulig å lage et regelverk som er tilstrekkelig finmasket til å fange opp alle typer hendelser på øvelser og i leir. Denne saken handler i første rekke om holdninger og ledelse. Det er svært viktig at befal opparbeider sunne holdninger og trenes i å utøve godt skjønn i sitt lederskap. Forsvaret har gitt dette området et forsterket fokus de senere årene, blant annet gjennom arbeidet med Holdninger, etikk og ledelse.
Forsvaret har nulltoleranse mot diskriminering og trakassering av ansatte og vernepliktige, og opplyser at det er iverksatt en rekke tiltak for å tilrettelegge for likebehandling og motvirke uønskede hendelser. Forsvarets medarbeiderundersøkelse (FMU), Forsvarets helseundersøkelse og Vernepliktundersøkelsen, samt pågående og planlagt forskning blant annet ved FFI/UiO vil bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget og danne grunnlag for målrettede tiltak mot mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet.
Forsvaret opplyser videre at det legges vekt på forebyggende og holdningsskapende arbeid, blant annet gjennom Forsvarets verdigrunnlag, handlingsplaner for HEL-arbeidet, dilemmatrening, E-læringsprogram, soldataksjoner og fokus på kultur. Det foregår opplæring gjennom undervisning og prosjekter som «Ung leder Ung» i Luftforsvaret, samt gjennom seminarer, konferanser og ledersamlinger og ved mottak av nytt personell. Det er utviklet en veileder for håndtering av saker som omfatter mobbing og seksuell trakassering, et direktiv for varsling av kritikkverdige forhold, og en varslingskanal.
Den siste Vernepliktundersøkelsen (2013) viser at 93 prosent av kvinnene i førstegangstjenesten trives i Forsvaret. Dette er viktig å ha med seg når enkeltsaker diskuteres.
Forsvarets gjennomgang av regelverket vil avdekke eventuelle behov for å endre rutiner og regler. Sammen med det omfattende holdningsarbeidet som pågår i Forsvaret, mener jeg det gjøres et godt arbeid for å hindre lignende type hendelser som den det vises til i dette spørsmålet.