Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:208 (2014-2015)
Innlevert: 12.11.2014
Sendt: 13.11.2014
Besvart: 18.11.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Grensestasjonen på Storskog i Sør-Varanger kommune trenger utvidelse og bedre lokaler.
Når mener statsråden at ny grensestasjon kan stå ferdig, og hva vil kostnaden være?

Begrunnelse

Storskog grensestasjon er Schengen-yttergrense. Det setter større krav til utforming, kapasitet og plass. Stasjonen har i dag lokaler som ikke fremstår som tidsriktige, og som ikke bidrar til at de ansatte kan gjøre jobben sin på en optimal måte.
Det er videre tydelig behov for et større utvendig areal, noe som vil bidra til større oversikt og mer effektiv kontroll.
Det er fra lokale myndigheter vist til aktuelle arealer for plassering av stasjonen. I denne sammenheng er det pekt på flere mulige kostnadsnivåer, blant annet som en følge av usikkerhet om det kan ligge eksplosiver i grunnen. Det vil være viktig å få avklart dette for lettere å kunne vurdere bruk av penger til anlegget i statsbudsjettsammenheng.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en konseptvalgutredning (KVU) for grensestasjon og grensekontrolltjenester på Storskog, og at dette skal settes ut på anbud. Det har tatt noe tid å få avklart og utformet anbudsmaterialet, men 12.11.2014 ble det kunngjort åpen anbudskonkurranse for bistand til gjennomføring av en slik KVU. I konkurransegrunnlaget er frist for ferdigstillelse av utredningen satt til 1.9.2015. Jeg vil ikke spekulere i hva som blir utfallet av dette arbeidet, men anbefalingene i konseptvalgutredningen vil kunne ha betydning både for kostnader og videre fremdrift.
Til orientering og basert på forprosjektrapport fra Statsbygg av 2012 er estimert kostnadsramme for ny grensestasjon på Storskog ca. 743 mill. kroner (pr. 1.7.2014-kroner), og byggetid anslått til inntil tre år. Det er da bl.a. lagt til grunn en betydelig usikkerhet knyttet til mulige eksplosiver i grunnen.
Jeg er enig med representant Klinge i at det er viktig å få nærmere avklaring av denne usikkerheten. Forsvaret har derfor, på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, foretatt nærmere grunnundersøkelser av den prosjekterte tomten på Storskog sensommeren 2014. Departementet mottok ultimo oktober en rapport om grunnforholdene som tar ned usikkerheten som har heftet ved tomten, og som også gir anbefalinger for videre arbeid på tomten. Departementet har på dette grunnlag bedt Statsbygg om å kvantifisere hvilken betydning redusert usikkerhet knyttet til grunnforholdene vil ha for de antatte kostnadene i forprosjektet av 2012. Det forventes at kostnadsestimatet vil nedjusteres noe, men det er foreløpig uklart hvor mye. Vi vil trolig motta mer konkret informasjon i desember 2014.