Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:211 (2014-2015)
Innlevert: 13.11.2014
Sendt: 13.11.2014
Besvart: 17.11.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Mens vi feirer Berlinmurens fall, bygges det nye murer rundt Europa for å hindre at asylsøkere og desperate, fattige mennesker stenges ute. En humanitær organisasjon i Melilla har publisert en video der spanske grensevakter slår folk bevisstløse og bærer dem tilbake over grensen. Uakseptable brutalitet, i tillegg nektelse av rett til å søke asyl. Norge bidrar til grensekontroll i Europa.
På hvilken måte sikres etisk standard og ivaretakelse av menneskerettigheter i det Norge bidrar til?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Norge bidrar som deltaker i Schengen-samarbeidet til yttergrensekontrollen i Europa gjennom deltakelse i fellesoperasjoner koordinert av Frontex. Frontex er bundet av Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter, relevant folkerett, bl.a. konvensjonen om flyktningers stilling utferdiget i Genève 28.7.51 og forpliktelsene knyttet til internasjonal beskyttelse, framfor alt prinsippet om ikke-utsendelse (non-refoulement). Dette framgår direkte av forordningen som oppretter og regulerer Frontex’ virksomhet. For å sikre at dette regelverket gjennomføres og respekteres har byrået utarbeidet et regelverk for opptreden som gjelder for alle operasjoner som samordnes av byrået. Regelverket inneholder prosedyrer som har som formål å sikre rettsstatsprinsippene og respekten for de grunnleggende rettigheter, med særlig oppmerksomhet rettet mot enslige mindreårige og mot sårbare personer, samt mot personer som søker internasjonal beskyttelse. Disse prosedyrene gjelder for alle som deltar i byråets virksomhet. Frontex har mekanismer for å kontrollere at de grunnleggende rettigheter respekteres i byråets virksomhet.
For å sikre at personell som deltar i fellesoperasjoner er kjent med og følger regelverket, sørger Frontex for at disse har fått opplæring om relevant unionsrett og folkerett, herunder om grunnleggende rettigheter og adgang til å søke om internasjonal beskyttelse, samt retningslinjer for å identifisere personer som søker beskyttelse, og å veilede dem videre til de rette instanser. For generelt å sikre en riktig og høy standard på grensekontrollen har Frontex opprettet felles opplæringsprogrammer for grensekontrollører og Frontex tilbyr opplæring på europeisk plan for personer som fungerer som instruktører for medlemsstatenes nasjonale grensekontrollører.
Frontex har et rådgivende forum som bistår Frontex i spørsmål som gjelder grunnleggende rettigheter. I dette forumet deltar representanter fra Det europeiske støttekontoret for asyl (EASO), UNHCR, Byrået for grunnleggende rettigheter og NGOer (bl.a. Amnesty, ECRE, IOM, Røde Kors, Caritas mfl.). Dette rådgivende forum avgir årlige offentlige rapporter om sin virksomhet. I tillegg har Frontex et ombud for grunnleggende rettigheter som er uavhengig og rapporterer direkte til Frontex’ styre og det rådgivende forum.
Det framgår av Frontex-forordningen at medlemslandene skal ha passende disiplinær-tiltak som skal komme til anvendelse dersom grunnleggende rettigheter eller forpliktelser om internasjonal beskyttelse brytes under en fellesoperasjon. Direktøren for Frontex kan helt eller delvis stille i bero eller avslutte en fellesoperasjon dersom det har forekommet alvorlige krenkelser av fundamentale rettigheter eller krenkelser som sannsynligvis vil vedvare. Innen 60 dager etter at en fellesoperasjon er avsluttet skal det gjennomføres en evaluering der merknader fra ombudet for grunnleggende rettigheter skal være med.
Dette viser etter min mening at Frontex har et strengt regelverk for å sikre en høy etisk standard og ivaretakelse av menneskerettigheter på yttergrensen. Frontex sørger også for at virksomheten i fellesoperasjonene overvåkes og har full mulighet til å stoppe fellesoperasjoner der kravene ikke oppfylles. Til å bistå i dette arbeidet har Frontex et uavhengig ombud og et uavhengig rådgivende organ med deltakelse fra bla. en rekke NGO’er. Jeg har ikke grunn til å tvile på at den virksomheten som Norge bidrar til gjennom vår deltakelse i Frontex, står på trygg grunn når det gjelder forholdet til etisk standard og overholdelse av menneskerettigheter.