Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:213 (2014-2015)
Innlevert: 13.11.2014
Sendt: 13.11.2014
Besvart: 21.11.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Hvor mye mer, totalt i kroner, vil en familie hvor hver av foreldrene tjener inntil 400 000 kroner, ha betalt i barnehageutgifter for to barn i barnehage i løpet av 2014 og 2015, sammenlignet med prisen i forslaget fra regjeringen Stoltenberg II?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Regjeringen har i statsbudsjettet for 2015 foreslått at maksimalprisen fastsettes til 2 580 kroner per måned for en heltidsplass, en reell økning på 100 kroner per måned sammenlignet med 2014. For å bedre den sosiale profilen på foreldrebetalingen har regjeringen foreslått å innføre et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier. Forslaget innebærer at foreldrebetalingen for første barn maksimalt skal utgjøre 7 prosent av familiens inntekt. Regjeringen tar sikte på å innføre ordningen fra 1. august 2015.
Med dette forslaget vil foreldrebetalingen for de som omfattes av ordningen i gjennomsnitt bli om lag 500 kroner lavere per måned fra august 2015 sammenlignet med hva de betaler i dag. Familier med husholdningsinntekt på 150 000-200 000 kroner vil i gjennomsnitt betale ca. 1 000 kroner mindre per måned fra august 2015 enn de gjør i dag. Jeg vil også understreke at det regjeringen har foreslått er en nasjonal minstestandard, og at kommunene står fritt til å gi en større reduksjon i foreldrebetalingen. Bevilgningsforslaget kommer i tillegg til det kommunene allerede bruker på moderasjons- og fritaksordninger. Kommunene settes dermed i stand til å kunne til å gi høyere moderasjon enn det de har i dag.
Jeg legger til grunn at spørsmålet gjelder konsekvensene av endringer i foreldrebetalingen for en familie der begge foreldrene tjener 400 000 kroner, det vil si at samlet husholdningsinntekt er 800 000 kroner. I beregningen av hvor mye mer en familie med to barn i barnehage har betalt for barnehageplassene i 2014 og vil betale for plassene i 2015 er det lagt til grunn at familien ikke mottar noen annen form for reduksjon i foreldrebetalingen enn søskenmoderasjon. For å beregne foreldrebetaling for en barnehageplass med Stoltenberg II-regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2014 er det for 2014 lagt til grunn en maksimalpris på 2 360 kroner, og det er antatt en reell videreføring av denne i 2015, slik at maksimalprisen ville vært 2 430 kroner i 2015.
Med disse forutsetningene vil en familie med samlet inntekt på 800 000 kroner reelt sett betalt 3 672 kroner mindre for to barnehageplasser i løpet av 2014 og 2015 med Stoltenberg II-regjeringens forslag enn med regjeringens forslag.