Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:249 (2014-2015)
Innlevert: 20.11.2014
Sendt: 21.11.2014
Besvart: 28.11.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Hva vil forsvarsministeren gjøre for å sikre at kamptolkene som har fått avvist sin søknad om asyl får behandet sin søknad på nytt dersom det framkommer opplysninger som innebærer forverring i den enkeltes sikkerhetssituasjon, og vil regjeringen sikre at alle kamptolkene Norge har benyttet i Afghanistan får anledning til å søke beskyttelse i Norge fra sitt hjemland?

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 21. november 2014 med spørsmål fra stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt om forsvarsministerens ansvar for behandling av asylsøknader fra tolker i Afghanistan. Regjeringen Stoltenberg II fastsatte i 2012 at det skulle gjennomføres en særskilt søkeordning for personer som hadde eller hadde hatt et ansettelsesforhold til norske myndigheter i Afghanistan etter 1. januar 2011. Ordningen innebar at lokalt ansatte, både tolker og andre kategorier som for eksempel rengjøringspersonale, ble gitt mulighet til å søke asyl fra Afghanistan. Det har vært en kontinuerlig oppfølging av den fastsatte ordningen siden 2012, hvor det blant annet har vært gjennomført intervjuer i flere runder i Afghanistan for å sikre at alle de som var omfattet av ordningen får anledning til å søke. Det er så langt behandlet om lag 125 saker, omtrent likt fordelt mellom tolker og andre kategorier. 23 tolker har så langt fått innvilget oppholdstillatelse i Norge. Sammen med medfølgende familiemedlemmer utgjør dette litt over 70 personer. Søknadene fra «runde 2» er til behandling hos UDI. «Runde 2» omfatter lokalt ansatte som ble berørt av termineringen av det norske bidraget i Mazar-e-Sharif. Alle de berørte fagdepartementene, underlagte etater og ambassaden i Kabul bidrar innen sine ansvarsområder for å sikre at ordningen blir gjennomført etter de rammene som er besluttet. Regjeringen valgte å videreføre denne ordningen for personell som har hatt et ansettelsesforhold til norske myndigheter. Alle mottatte søknader har blitt behandlet individuelt av UDI. Ordningen sikrer at alle ansatte i fastsatt tidsperiode har anledning til å få sin søknad individuelt behandlet. Søknadene behandles, som alle andre utlendingssaker, og avgjøres av utlendings-myndighetene. Forsvarsdepartementet og Forsvaret har hatt en praktisk rolle som tilrettelegger for at ordningen har latt seg gjennomføre med de særlige utfordringer som oppstår ved slik myndighetsutøvelse i Afghanistan, blant annet ved praktisk gjennomføring av intervjuer. I tillegg har Forsvaret som arbeidsgiver en viktig rolle i å sikre at utlendingsmyndighetene har tilstrekkelig og riktig informasjon for å kunne vurdere asylsøknadene. I tilfeller der Forsvaret eller Forsvarsdepartementet mottar spesifikk informasjon knyttet til lokalt ansatte som ikke tidligere har vært kjent, blir informasjonen videreformidlet til utlendingsmyndighetene som er ansvarlige for behandlingen av søknadene. Dette ansvaret tar jeg på alvor, og FD samarbeider derfor med Justis- og beredskapsdepartementet og UDI i de enkelte sakene.