Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:256 (2014-2015)
Innlevert: 24.11.2014
Sendt: 24.11.2014
Besvart: 05.12.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Ifølge BT 23/11-14 sliter Bergen fengsel med en økning i antall utagerende, syke og voldelige innsatte. Bruk av sikkerhetsseng, som er siste utvei dersom andre tiltak ikke fører frem, er femdoblet fra i fjor til i år.
Kan statsråden redegjøre for varslede kutt og innsparinger i kriminalomsorgen og om hvordan disse skal bidra til å sikre alle innsatte et forsvarlig helsetilbud, og hva vil regjeringen gjøre for å bedre situasjonen for utagerende og syke innsatte ved Bergen fengsel?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Regjeringen er opptatt av å effektivisere og avbyråkratisere offentlig sektor, jf. regjeringsplattformen. Det er derfor riktig som representanten påpeker at det også skal gjennomføres effektiviseringstiltak i kriminalomsorgen. Dette skal først og fremst gjennomføres gjennom mer effektiv ledelse, organisering og administrasjon. Effektiviseringstiltak skal dermed ikke føre til lavere tjenesteproduksjon.
Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har det overordnede ansvaret for helsetilbudet til innsatte i fengsel. De regionale helseforetakene har behandlingsansvar innenfor psykiatri og rusbehandling. Kriminalomsorgens ansvar er å tilrettelegge for behandling og samarbeide med de tjenester kriminalomsorgen er vertskap for.
Bruk av sikkerhetsseng og andre tvangsmidler er regulert i straffegjennomføringsloven og forskriften. Dette er siste utvei som bare skal brukes når det er strengt nødvendig og andre tiltak har vært forsøkt. Jeg er i likhet med representanten bekymret for bruken av sikkerhetscelle og sikkerhetsseng, og jeg vil derfor be Kriminalomsorgsdirektoratet om en rapport.
Jeg er opptatt av å legge til rette for aktiviteter slik at innsatte med psykiske helseproblemer får et bedre tilbud. Regjeringen har allerede styrket tilbudet ved Ila fengsel og forvaringsanstalt til innsatte med særlige behov på grunn av sin psykiske helse, gjennom en bevilgning på 5 mill. kroner i RNB for 2014. Det er foreslått å videreføre styrkingen med 10 mill. kroner i 2015. Bevilgningen dekker blant annet utgifter til økt bemanning.
Jeg har løpende dialog med helse- og omsorgsministeren om helsetilbudet de innsatte i fengsel mottar. Vi vurderer fortløpende hvordan dette skal følges opp.