Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:263 (2014-2015)
Innlevert: 25.11.2014
Sendt: 25.11.2014
Besvart: 01.12.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Jeg registrerer at landkommuner som ønsker å utrede eventuell sammenslåing med andre landkommuner, har fått signal fra Fylkesmannen om at regjeringens mål er å utvide byområdene og at samarbeid mellom landkommuner ikke er i tråd med regjeringens mål for kommunereformen.
Mener statsråden slik inngripen og signalgiving fra fylkesmennene er i pakt med Stortingets anmodning om at alle kommuner gjennomfører lokale prosesser, og at fylkesmennene skal følge opp kommuner der dette ikke skjer?

Begrunnelse

Komiteflertallet bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre viser i sin drøfting av Kommuneproposisjonen 2015 i Innstilling 300 S (2013-2014), til at regjeringens mål med kommunereformen er, sitat:

-Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane
-Heilheitleg og samordna samfunnsutvikling
-Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
-Styrka lokaldemokrati.

Flertallet gir uttrykk for at frivillighet er en grunnleggende premiss for arbeidet med kommunereformen, men understreker likevel at det er et utredningsansvar i alle kommuner. I merknadene heter det at fylkesmennene må følge opp de kommunene som ikke på eget initiativ tar nødvendig lokalt lederskap.
Jeg anser at grunnlaget for å pålegge kommunene å utrede ny kommunestruktur ikke er til stede siden det ikke foreligger lovhjemmel for dette. Senterpartiet mener spørsmålet om kommunesammenslåing skal være basert på lokale initiativ og frivillighet, og hadde egne merknader om dette i Innstilling 300 S.
Regjeringens kommunereform er basert på statlig initiativ og med trussel om å bruke tvang. Jeg tar imidlertid til etterretning at flertallet på Stortinget har gitt sin tilslutning til regjeringens linje i saken. Jeg kan likevel ikke se at stortingsflertallet har forutsatt at de lokale utredningene skal låses opp til bestemte forutsetninger for strukturen på nye og større kommuner. Mitt spørsmål er derfor om statsråden mener stortingsflertallet har gitt føringer som tilsier at de lokale utredningene skal baseres på kommunesammenslåinger som bygger større byer.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: I kommunereformen har vi lagt opp til gode lokale prosesser der kommunene i fellesskap skal komme frem til de beste løsningene i sin region. Fylkesmennene har fått en helt sentral rolle i å tilrettelegge for disse prosessene.
Et av målene med reformen er at vi får til en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, der vi skaper gode hverdagsregioner for folk i kommunene. Dette betyr ikke nødvendigvis at byene skal bli større. Mange steder vil det som representanten Greni omtaler som landkommuner, kunne være gode og robuste kommuner.
Fylkesmennene har en veilederrolle overfor kommunene. I det ligger at de skal bidra til at kommunene gjennomfører gode prosesser der kommunene tar hensyn til målene for reformen, at kriteriene for en god kommunestruktur er vurdert, og at innbyggere og andre aktører blir trukket inn i prosessene. Fylkesmennene må også ha anledning til å gi sin vurdering av hvilke sammenslåingsalternativer som etter deres vurdering best oppfyller målene med reformen. Men hvilke sammenslåingsalternativer kommunene skal vurdere, er det selvsagt opp til kommunene selv å bestemme.