Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:280 (2014-2015)
Innlevert: 28.11.2014
Sendt: 28.11.2014
Besvart: 05.12.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Siste ukers fokus på psykisk syke i fengsel, har vist at det er et problem flere steder. Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund betegner situasjonen som kritisk også i andre fengsler. Spesialisthelsetjenestene har ansvar for å bidra til et likeverdig tjenestetilbud. Innsatte har like rettigheter til helsehjelp som andre.
Hva vil justisministeren gjøre for å sikre at lovens bestemmelser oppfylles for innsatte og at personellressursene blir tilpasset situasjonen, uavhengig av hvor de sykeste soner?

Begrunnelse

Jeg har besøkt flere fengsler som forteller om store utfordringer knyttet til at man har psykisk ustabile personer, ofte med store atferds avvik i fengselet. Kristiansand, Oslo og Bergen har jeg besøkt, og i media har vi fått kjennskap til Tromsø og Ila. I for eksempel Bergen har jeg fått opplyst at tvangsmiddelet reimseng anslagsvis er brukt to til tre ganger de siste ti år. Hittil i år er dette tvangsmiddelet brukt 9 ganger. Det rapporteres om varierende grad av samarbeid mellom helsetjenestene og sykehusene. Innsatte skal ha lik tilgang til nødvendig oppfølging og behandling under soning.
Lov om spesialisthelsetjeneste har følgende formål:

§ 1-1. Lovens formål
Lovens formål er særlig å
1. fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemming
2. bidra til å sikre tjenestetilbudets kvalitet
3. bidra til et likeverdig tjenestetilbud
4. bidra til at ressursene utnyttes best mulig
5. bidra til at tjenestetilbudet blir tilpasset pasientenes behov og
6. bidra til at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasientene.

Lov om gjennomføring av straff mv. omtaler i § 4 samarbeid med andre:

"Kriminalomsorgen skal gjennom samarbeid med andre offentlige etater legge til rette for at domfelte og innsatte i varetekt får de tjenester som lovgivning gir dem krav på. Samarbeidet skal bidra til en samordnet innsats for å dekke domfelte og innsattes behov og fremme deres tilpasning til samfunnet"

Mange av de som i dag utviser alvorlig psykiske eller atferdsmessige avvikende symptomer blir sykere av blant annet å sitte innelåst på cellene over lengre tid. Mangelen på personell, gjør at man i flere fengsler låser innsatte inne lengre nå enn tidligere, spesielt i helgene. Dette fører til mer isolasjon, altså mer av det som forverrer tilstanden deres.
Innsatte blir dårligere og ansatte opplever disse situasjonene som svært krevende. Det gir ansatte mange etiske og moralske utfordringer og det gir mindre tid til å drive generelt rehabiliteringsarbeid med øvrige innsatte. Det oppstår også krevende sikkerhetsmessige situasjoner knyttet til håndteringen av slike situasjoner.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Situasjonen for psykisk syke i fengsel har stor oppmerksomhet både fra Justis- og beredskapsministeren og Helse- og omsorgsministeren. En undersøkelse gjennomført av Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helseregion Sør-Øst viste at 92 % av utvalget på undersøkelsestidspunktet hadde tegn på minst en psykisk lidelse.
Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for helsetilbudet til innsatte i fengsel. Helsedirektoratet har ansvaret for den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og de regionale helseforetakene har behandlingsansvar innenfor psykiatri og rusbehandling. Kriminalomsorgen har ansvaret for å legge til rette for at domfelte og innsatte får den helsetjenesten de har krav på etter loven.
Det er fengselslegen som overtar fastlegens rolle for de innsatte. I 6-8 fengsler gis polikliniske psykiatritjenester inne i fengselet. I andre fengsler må innsatte fremstilles til psykiatrisk behandling utenfor fengselet.
Kriminalomsorgen har en stor utfordring med noen få innsatte, som i tillegg til å være psykisk syke, også er utagerende og farlige. Enkelte av disse er så farlige både for seg selv og for andre at de av sikkerhetshensyn ikke kan plasseres i fellesskapsavdelinger.
Dette er en liten og svært resurskrevende gruppe som krever ekstraordinære tiltak som i noen tilfeller kan innebære isolasjon i en periode. Andre tiltak er forsterket bemanning som for eksempel opp til fire betjenter pr innsatt ved lufting. Jeg er for øvrig i likhet med representanten, bekymret for bruken av sikkerhetscelle og reimseng, og vil be Kriminalomsorgsdirektoratet om en rapport.
Jeg er opptatt av å legge til rette for aktiviteter slik at innsatte med psykiske helseproblemer får et bedre tilbud. Regjeringen har allerede styrket tilbudet ved Ila fengsel og forvaringsanstalt til innsatte med særlig behov på grunn av sin psykiske helsegjennom en bevilgning på 5 mill. kroner i RNB for 2014. Det er foreslått å videreføre styrkingen med 10 mill. kroner i neste års budsjett. Bevilgningen dekker blant annet utgifter til økt bemanning.
Jeg har løpende og tett dialog med helse- og omsorgsministeren om utfordringene
Det er også tett samarbeid mellom kriminalomsorgen og helsemyndighetene om oppfølgingen av denne gruppen innsatte.