Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:300 (2014-2015)
Innlevert: 02.12.2014
Sendt: 02.12.2014
Besvart: 09.12.2014 av utenriksminister Børge Brende

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva vil den norske regjering gjøre for å sikre FN muligheter og ressurser til endelig å få fram sannheten om Dag Hammarskjölds og de andre FN-arbeidernes tragiske, men foreløpig uoppklarte død?

Begrunnelse

FNs generalforsamling skal den 15. desember drøfte en mulig gjenopptakelse av saken om FNs andre generalsekretær Dag Hammarskjölds død i 1961. Drevet frem av nye funn sier nåværende generalsekretær Ban ki-moon at "det er min mening at vurderingene presentert av [den nye] Hammarskjöldkommisjonen gir nye bevis. Den unike innsatsen til og offeret Hammarskjöld gav forplikter oss til å søke sannheten om årsakene til hans og hans kollegers tragiske død."
Hammarskjölds død knyttes nå til måten FN og de afrikanske koloniene ble behandlet på, og til kolonimaktenes og storselskapers oppførsel den gang. Prinsippene om åpenhet og sannhetssøken står sentralt i verdensorganisasjonen. Dette er derfor en sak organisasjonen med rette vil bli vurdert på, ikke minst av landene i Afrika.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: I juli 2012 ble det i privat egenskap opprettet en kommisjon av jurister for undersøkelse av Dag Hammarskjölds død. Kommisjonen avga 9. september 2013 rapport om at det forelå nye relevante bevis i saken om Hammarskjölds og de andre FN-arbeidernes tragiske død i Zambia i 1961.
FNs generalsekretær la i vår frem en note til Generalforsamlingen der han med henvisning til nevnte rapport viste til muligheten for at det foreligger nye bevis. Han ba på denne bakgrunn Generalforsamlingen om å vurdere flere alternativer for oppfølging, blant annet å opprette et panel av uavhengige eksperter med mandat til å vurdere nytt materiale og gi anbefalinger til Generalforsamlingen om veien videre,
Sverige har med utgangspunkt i generalsekretærens note varslet fremleggelse av et resolusjonsutkast 15. desember d.å. for FNs generalforsamling. Resolusjonsutkastet ber generalsekretæren opprette et uavhengig panel for å vurdere nytt bevismateriale og oppfordrer medlemsstatene til å nedgradere relevant materiale. Resolusjonsutkastet ber også generalsekretæren rapportere om funn og status under Generalforsamlingens neste sesjon.
Regjeringen støtter Sverige fullt ut i denne prosessen. Norge legger opp til å være medforslagsstiller til resolusjonsutkastet når det fremmes for vedtak i Generalforsamlingen.