Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:311 (2014-2015)
Innlevert: 04.12.2014
Sendt: 04.12.2014
Besvart: 16.12.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Mener samferdselsministeren at det er bedre med fotgjengere gående langs en smal vei uten fortau i 80 km/t med lav årsdøgnstrafikk, framfor fotgjengere gående på et opparbeidet fortau langs en vei i 80 km/t med lav årsdøgnstrafikk?

Begrunnelse

Langs FV 13 i Oppland har en grunneier tilbudt seg å bygge gratis fortau på toppen av en vann- og avløpstrase over en strekning på 2 km. Statens Vegvesen mener i svar til Lunner kommune at fortau ikke kan bygges ved fartsgrense 80 km da det kan gi "falsk trygghet for dem som ferdes på fortauet". Samtidig nektes kommunen nedsatt fartsgrense fordi det er lav årsdøgnstrafikk.
Reguleringssaken om selve utbyggingen er til behandling og ikke avgjort i kommunen. Jeg spør ikke om selve utbyggingssaken, men om svaret fra Statens Vegvesen. Avslaget på forslaget til fortau begrunnes på den ene siden i at det kan gi "falsk trygghet" for de gående langs en vei med lite trafikk i en 80 km/t sone. Samtidig henvises det til at det må bygges gang- og sykkelvei langs strekninger med 80 km/t, altså grøft med 3 m fortau, uavhengig om det er liten eller stor årsdøgnstrafikk på veien.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Fv. 13 er en fylkesveg, og utvikling av fylkesvegnettet er som kjent fylkeskommunenes ansvar. Jeg mener at det er viktig å sørge for en løsning som ivaretar sikkerheten for de myke trafikantene på best mulig måte. I denne konkrete saken er det imidlertid naturlig at fylkeskommunen får gjøre en selvstendig vurdering.