Skriftlig spørsmål fra Ingunn Gjerstad (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:318 (2014-2015)
Innlevert: 05.12.2014
Sendt: 05.12.2014
Besvart: 19.12.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ingunn Gjerstad (SV)

Spørsmål

Ingunn Gjerstad (SV): I svar på spørsmål 4. nov. 2014 ang syriske kvoteflyktninger strandet i Ankara sier statsråden at: det nå ikke lenger skal være problemer knyttet til utreisetillatelser for de syriske kvoteflyktningene fordi en ny forskrift skal ha klargjort et tidligere utestående spørsmål." Nå kommer det melding om at de ikke har hørt noe fra Norge og at flere av dem er alvorlig syke med behov for akutt hjelp de ikke får.
Kan statsråden nå garantere at de blir hentet umiddelbart og får nødvendig medisinsk hjelp?

Begrunnelse

Spørsmålet ble stilt av Karin Andersen og lød slik:
Karin Andersen (SV): En del av de syriske overføringsflyktningene som Norge skal ta imot i 2014 er tatt ut fra Tyrkia. Jeg har fått fortalt at ca. 300 syriske flyktninger i Tyrkia som er tatt ut på den norske kvoten har fått beskjed om at de skulle få komme til Norge 1. oktober, men har ennå ikke fått komme til Norge. Flere har ikke et sted å bo, og får verken svar fra UNHCR eller den norske ambassaden.
Kan justisministeren redegjøre for hva som har skjedd og sikre at overføringsflyktningene raskt får komme til Norge?

Svar
Anders Anundsen: Av de 1 000 syriske overføringsflyktningene Norge tar i mot i år er 374 fra Tyrkia. Om lag 100 av disse har kommet til Norge allerede, mens de resterende fortsatt befinner seg i Tyrkia. Det var meningen at disse flyktningene skulle komme til Norge i løpet av september, oktober og november. Det har oppstått utfordringer knyttet til at om lag 200 av flyktningene ikke har fått utreisetillatelse av tyrkiske myndigheter, noe som igjen gir forsinkelser med flyktningenes ankomst til Norge.
Enkelt sagt har tyrkiske myndigheter satt som vilkår at flyktningene skal ha gyldig syrisk pass og at de skal være registrert av tyrkiske myndigheter. Om lag halvparten av syrerne som skal til Norge mangler gyldige syriske pass, og mange er ikke registrert. Utlendingsdirektoratet og ambassaden i Ankara har fulgt opp saken på best mulig måte. Ambassaden har deltatt i møter med UNHCR, andre gjenbosettingsland, tyrkisk UD og Tyrkias nye utlendingsdirektorat, General Directorate for Managed Migration (GDMM).
Regjeringen har lagt opp til flere diplomatiske fremstøt overfor tyrkiske myndigheter for å forsøke å finne en løsning, med bilaterale møter på både ambassadør-, statssekretær- og ministernivå og samarbeid med UNHCR.
Den norske ambassaden i Ankara fikk 4. november en tilbakemelding fra GDMM om at det nå ikke lenger skal være problemer knyttet til utreisetillatelser for de syriske kvoteflyktningene fordi en ny forskrift skal ha klargjort et tidligere utestående spørsmål. Utlendingsdirektoratet og ambassaden i Ankara vil følge opp det praktiske overfor tyrkiske utlendingsmyndigheter, i samarbeid med UNHCR.
Jeg håper vi i samarbeid med tyrkiske myndigheter raskt vil finne en løsning, slik at flyktningene kan komme til Norge snarest mulig.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Situasjonen er svært uheldig. Jeg vil understreke at hindringene for at flyktningene får reise ikke ligger på norsk side. Tvert imot har regjeringen tatt opp situasjonen flere ganger med tyrkiske myndigheter på ulike nivåer. Utenriksministeren tok opp saken i møte med sin tyrkiske kollega 3. desember. Situasjonen ble også tatt opp av vår europaminister og utenriksminister da den tyrkiske europaministeren besøkte Norge i begynnelsen av november. I tillegg har statssekretær Jøran Kallmyr hatt møte med den tyrkiske ambassadøren til Norge, og vår ambassade i Ankara følger fortløpende opp overfor tyrkiske myndigheter. Vi samarbeider også med FNs Høykommissær for flyktninger om dette. Andre gjenbosettingsland opplever de samme utfordringene.
I et møte mellom UNHCR og tyrkiske myndigheter 18. november 2014 fikk UNHCR beskjed om at alle de gjenværende flyktningene skulle få reise til Norge innen 9. desember. Dessverre ble ikke denne fristen nådd. Forklaringen vi har fått på dette er at tyrkiske utlendingsmyndigheter går gjennom sakene på nytt, og at de har bedt om ytterligere informasjon fra Høykommissæren for flyktninger for å kunne gi utreisetillatelser. Statssekretær Jøran Kallmyr tok derfor opp saken på nytt med tyrkiske myndigheter i et møte i Genève 9. desember. Det ble på møtet ikke gitt noen løfter om ny dato for når flyktningene vil få utreisetillatelse. Andre land som USA opplever de samme utfordringene med å få ut sine overføringsflyktninger. Det er syriske flyktninger uten syrisk pass som foreløpig ikke får utreisetillatelser. Syriske flyktninger som har syrisk pass får reise, og vi forventer ankomst av en mindre gruppe denne uken (uke 50). Det vil fortsatt være over 220 syriske overføringsflyktninger igjen i Tyrkia som venter på å få reise til Norge. Dette er selvsagt svært uheldig. Regjeringen vil fortsette å følge opp saken på høyt nivå med håp om en snarlig løsning fra tyrkiske myndigheters side.
Jeg vil presisere at utreiseproblematikken ikke skyldes forhold i Norge. Det er UNHCR som har kontakt med flyktningene. Mange av dem tar også kontakt med den norske ambassaden i Ankara. Ambassaden svarer på spørsmålene etter beste evne, men problematikken må løses på tyrkisk side. Vi har tilbudt oss å bistå tyrkiske myndigheter for å finne en snarlig løsning.