Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:334 (2014-2015)
Innlevert: 09.12.2014
Sendt: 09.12.2014
Besvart: 12.12.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Det mangler i dag G/S veg på deler av strekningen RV827 Drag i Tysfjord. 1,9 km fra Drag til E6. Denne strekkingen har en stor andel av tunge kjøretøy som bruker denne strekningen som alternativ til E6 på veg til/fra Narvik. Kommunen har ferdig reguleringsplan for strekningen.
Når er denne strekningen tenkt utført og kan dette være en strekning som kan finansieres av RDA kompensasjonsordningen for Nord-Norge?

Begrunnelse

I Drag i Tysfjord er man bekymret for at det skal skje enda flere dødsulykker før noe blir gjort for å bedre trafikksikkerheten. I dag mangler det gang og sykkelveg på deler av strekningen på RV827 mellom Drag og E6 på ca. 1,9km. Kommunen har laget reguleringsplan for denne strekningen på 1,9 km som er vedtatt i 2010.
I plan ligger det også breddeutvidelse av vegbane og samkjøring av avkjørsler til bolighus der dette er mulig.
RV827 med fergestrekningen Drag-Kjøpsvik er av mange den foretrukne ruten for tungtrafikk mellom Fauske og Narvik for å unngå en del høyfjellsoverganger. Strekkingen har en fartsgrense på 80 km/h og det jobbes nå med økt frekvens på fergestrekningen Drag-Kjøpsvik som vil gi enda større trafikk og da spesielt av tungtrafikk. I dag mangler det en strekning med G/S veg på 1,9 km mellom Drag og E6.
Så langt jeg har fått sjekket ut er denne ikke inne i NTP2014-2023.
Dette betyr at denne strekningen kan være en strekning som kan prioriteres av kompensasjonsmidlene for økt RDA i Nord-Norge.
Nordland Fylkeskommune har i forbindelse med NTP og i budsjetthøringer støttet en prioritering av denne strekningen.
Riksvei 827 fører til butikk og skole, i tillegg er den en forlengelse av en flittig brukt tursti av både barn og voksne. Det er også flere bolighus langs vegstrekningen med mange private avkjørsler.
Det haster derfor med å finne en løsning slik at dette kan bli en sikker skolevei og jeg håper at ministeren ser på muligheten for å få dette inn i de årlige budsjettene eller at man kan se på om denne kan finansieres helt eller delvis av RDA komp. midlene for Nord-Norge.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det er en rekke strekninger i landet hvor behovet og ønsket for etablering av gang- og sykkelvei er stort. I 2015 er det planlagt bygget ca. 146 km sykkelvei på riks- og fylkesveier, ca. 30 % mer enn i 2014.
Jeg har forståelse for ønsket om etablering av gang- og sykkelveg langs rv 287 mellom Drag og E6 i Tysfjord. Nasjonal transportplan omtaler kun større vegprosjekter. Mindre vegprosjekter eller konkrete gang- og sykkelvegprosjekter omtales ikke eksplisitt. For slike tiltak omtales bare økonomiske rammer på landsbasis. I Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2014-2017, som er en konkretisering av de første fire årene av Nasjonal transportplan 2014-2023, beskrives de tiltakene Statens vegvesen mener bør prioriteres innenfor tildelte rammer. Her er ikke den aktuelle strekningen på rv 827 prioritert.
Jeg legger til grunn at representanten Juvik med RDA-kompensasjonsordningen viser til regjeringens opplegg for kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift i Nordland, Troms og Finnmark fra og med 1. juni 2014. Disse midlene skal imidlertid benyttes til tiltak som reduserer transportkostnadene for næringsvirksomhet som bruker veg, jf. bl.a. omtale i Prop. 1 S (2014–2015), side 65. For 2015 er midlene allerede fordelt etter dialog med næringslivet og fylkeskommunene. Fordelingen innebærer dessuten at midlene i 2016 allerede er bundet opp til å videreføre de tiltakene som startes opp i 2015.
Nå pågår arbeid med neste NTP periode og tilhørende handlingsprogram. Jeg legger til grunn at Statens vegvesen vil vurdere prosjektet i den forbindelse.