Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:338 (2014-2015)
Innlevert: 10.12.2014
Sendt: 10.12.2014
Besvart: 17.12.2014 av utenriksminister Børge Brende

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Vil Norge slutte seg til Østerrikes initiativ om et forbud mot atomvåpen?

Begrunnelse

Den tredje konferansen om atomvåpens humanitære konsekvenser er nettopp avsluttet i Wien. Østerrikes regjering la på slutten av konferansen fram dokumentet «Austrian Pledge», hvor de forplikter seg til å arbeide for et forbud mot atomvåpen og inviterer andre land til å slutte seg til dette.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Wien-konferansen om humanitære konsekvenser av kjernevåpen var vellykket. Konferansen samlet nærmere 160 land om det humanitære initiativet, inkludert for første gang også Ikke-spredningsavtalens (NPT) kjernevåpenmakter USA og Storbritannia. Konferansen brakte en rekke substansielle og faktabaserte bidrag inn i debatten. Dette utdyper det humanitære initiativet slik det ble lansert i Oslo i mars i 2013.
Norge arbeider aktivt for at tilsynskonferansen for NPT i New York i april/mai 2015 skal bli så konstruktiv som mulig, og vil sammen med andre land bringe konklusjonene fra de humanitære konferansene dit. Norge vil også fortsette samarbeidet med Storbritannia om konkrete løsninger for å oppnå robuste verifikasjonsmekanismer som trygghet for at nedrustningsavtaler overholdes.
Østerrike har gjort en god jobb med å reflektere deltakerlandenes ulike synspunkt og de faktabaserte presentasjonene i et omfattende og balansert sammendrag. I tillegg kom de med en egen, nasjonal avslutningserklæring (Austrian Pledge), som også tar til orde for et forbud mot kjernevåpen, som representanten refererer til.
Norges syn oppsummeres i Proposisjon 1 S (UD) for 2013-2014 fra den forrige regjeringen: «Regjeringen vil arbeide aktivt for å fremme kjernefysisk nedrustning og ikke-spredning på grunnlag av NPT og avtalens handlingsplan fra tilsynskonferansen
i 2010. Vårt mål er en verden uten atomvåpen. Oslo-konferansen om humanitære konsekvenser av kjernevåpen i mars 2013, der 128 land deltok, satte denne tilnærmingen på den internasjonale dagsordenen. Regjeringen vil videreføre denne innsatsen, i samarbeid med andre land, sentrale FN-organisasjoner, Røde Kors/ICRC og frivillige organisasjoner.» Norges holdning ligger fast i dette spørsmålet. Målet er en verden uten atomvåpen, og det er utgangspunktet for Norges videre arbeid for nedrustning og ikke-spredning. Det politiske grunnlaget for et forbud mot kjernevåpen er imidlertid ikke nå tilstede.
Norge stiller seg bak NATOs strategiske konsept fra toppmøtet i Lisboa i 2010. Norsk støtte til et forbud nå vil ikke være i tråd med dette. På NATO-toppmøtet i Chicago i 2012 ble det også gitt støtte til målet om en verden uten kjernevåpen. Norge arbeider, sammen med en gruppe andre land, aktivt for at nedrustningsspørsmål skal stå høyt på dagsorden i alliansen.