Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:360 (2014-2015)
Innlevert: 15.12.2014
Sendt: 15.12.2014
Besvart: 17.12.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Støtter regjeringen påstanden om at "de konserverende modellene ikke har bidratt til innovasjon", og hvilke forslag har regjeringen fremmet overfor Stortinget for å bidra til innovasjon i mediebransjen?

Begrunnelse

I "Sundvolden-erklæringen" skriver regjeringspartiene at "Over tid skal pressestøtten omlegges og nivået reduseres". Representanter for regjeringspartiene hevder at "Dette ønsker vi fordi vi så langt har sett at de konserverende modellene ikke har bidratt til innovasjon." (Kårstein E. Løvaas, Stortingsrepresentant for Høyre, www.hoyre.no).

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: For stor avhengighet av statsstøtte kan virke konserverende. Dette gjelder alle bransjer, ikke bare mediebransjen. Allerede i dag utgjør statsstøtten over 30 pst. av driftsinntektene til de største mottakerne av mediestøtte, og da er verdien av momsfritaket ikke regnet inn. I en slik situasjon er det en risiko for at behovet for å tilpasse seg innretningen og omfanget av statlige støtteordninger tar energi og oppmerksomhet som burde vært rettet inn mot innovasjon og utvikling.
I denne situasjonen er det særlig to ting som er viktig for regjeringen:

1. For det første å forhindre at avhengigheten av statlig støtte blir enda høyere. Fallende opplag og utfordringer på annonsemarkedet kan fort gjøre den statlige andelen av medieøkonomien enda høyere enn den er i dag.

2. For det andre å sikre at støtteordningene er innrettet slik at de ikke motvirker nødvendig innovasjon og utvikling. Innovasjonsbehovet i mediebransjen er i hovedsak knyttet til digitaliseringen og behovet for å utvikle tjenester og forretningsmodeller som er tilpasset en digital økonomi. Hittil har støtteordningene direkte motvirket slik innovasjon fordi de har vært forbeholdt publisering på papir. Regjeringen har derfor innført et plattformnøytralt produksjonstilskudd med virkning fra i år, og har satt i gang et arbeid med sikte på likebehandling av plattformer også i momssystemet. Som nevnt under behandlingen av Kulturdepartementets budsjett for 2015, vil regjeringen notifisere et momsfritak for papir- og e-aviser til EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Statsstøtte kan ikke alene redde norsk mediebransje. Bransjen må utvikle seg og tilpasse seg. De grepene regjeringen allerede har gjort og som er under arbeid, vil bidra til å sikre at det er forretningsmessige hensyn, og ikke innretningen på mediestøtten, som avgjør mediebransjens strategiske valg og utvikling. Dette legger til rette for en fortsatt konkurransedyktig mediebransje, og for at befolkningen fortsatt skal ha tilgang til et bredt og medietilbud preget av høy kvalitet og uavhengig journalistikk.