Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:382 (2014-2015)
Innlevert: 17.12.2014
Sendt: 17.12.2014
Besvart: 22.12.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Er helseministeren enig med sin sykehuspolitiske talskvinne Kristin Ørmen Johnsen (H) som sier det er uakseptabelt å sette på vent psykiatribygget som er planlagt som del av nytt sykehus i Buskerud?

Begrunnelse

Ifølge Dagsavisen Fremtiden 17. desember sier administrerende direktør Nils Fr. Wisløff i Vestre Viken at helseforetaket er bedt av Helse Sør-Øst om å synligjøre muligheten for å bygge sykehuset i to etapper (først somatikk, deretter psykiatri). Konfrontert med de nye opplysningene sier Ørmen Johnsen at:

"Å sette psykiatrien på vent, er helt uakseptabelt. Psykisk helse og rus er en prioritet for denne regjeringen. Jeg kommer til å lufte denne problemstillingen med statsråden."

Det vil være nyttig å få avklart om regjeringen fortsatt mener det nye sykehuset som planlegges i Buskerud skal være et samlokalisert sykehus for somatikk og psykiatri.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Vestre Viken HF opplyser at hovedfunksjonsprogrammet for Nytt Vestre Viken sykehus er ferdig og ble lagt fram for styret i Vestre Viken til orientering i møte 17. desember 2014, sak 71/2014. Hovedfunksjonsprogrammet legger til grunn samlokalisering av somatikk og psykisk helse og rus i henhold til godkjent mandat for konseptfasen. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente mandat for konseptfasen i styremøte 19. juni 2014, sak 43/2014. I vedtakets pkt. 6 heter det:

"Styret ber om at det planlegges for en eventuell etappevis ferdigstillelse av sykehuset, slik at det er bygningsmessig fleksibilitet til å tilpasse kapasitetsbehovet i 2030."

Vestre Viken opplyser at spørsmålet om etappevis ferdigstillelse ble reist i forbindelse med orienteringen i styret om hovedfunksjonsprogrammet. De oppgir at det kan tenkes ulike måter å foreta en etappevis ferdigstillelse på:

- bygging av somatikk først og psykisk helse i neste trinn
- en omvendt rekkefølge
- en etappevis ferdigstillelse av både somatikk og psykisk helse

Vestre Viken oppgir at dersom det skulle bli en etappevis ferdigstillelse rokker det ikke ved prinsippet om samlokalisering av somatikk og psykisk helse og rus i nytt sykehus i Vestre Viken.
Jeg har ingen planer om å endre føringene som er gitt om dette og forutsetter at resultatet blir et samlokalisert sykehus med somatikk og psykisk helse.