Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:406 (2014-2015)
Innlevert: 18.12.2014
Sendt: 19.12.2014
Besvart: 07.01.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Hvilke initiativ vil regjeringen ta for å sikre en rask avklaring av lokalisering av Nobels Fredssenter?

Begrunnelse

Nobels Fredssenter gjør et svært viktig arbeid, gjennom formidling av informasjon om fredsprisvinnerne, Alfred Nobel, Nobels fredspris, aktuelle konflikter og internasjonal fredsinnsats gjennom utstillinger, dokumentasjon, seminarer, konferanser og andre aktiviteter for barn og voksne. Senteret har 225.000 besøkende i året, inkludert 1000 skoleklasser - og det er lagt ned et stort arbeid i å skape en tydelig identitet.
Det er usikkerhet knyttet til senterets videre lokalisering, og det er nødvendig med en avklaring på dette så raskt som råd.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: I begrunnelsen for spørsmålet framhever representanten Grande det viktige arbeidet Nobels Fredssenter forestår. Den beskrivelsen kan jeg uten videre slutte meg til.
Utfordringer og dilemmaer knyttet til nåværende lokalisering av Nobels Fredssenter er ikke nye; de følger av det prosjektet som Stoltenberg II-regjeringen vedtok og la fram for Stortinget i Prop. 108 S (2012-2013) Nybygg for Nasjonalmuseet på Vestbanen.
Som følge av dette foregår virksomheten for tiden like inntil et anleggsområde med tilhørende ulemper. Denne situasjonen vil vedvare de neste 4-5 årene. Jeg legger til grunn at Fredssenteret de nærmeste årene driver virksomheten på vanlig måte innenfor de fysiske rammene senteret i dag besitter.
Regjeringen arbeider med avklaringen for en permanent løsning for Fredssenteret, og vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte i god tid før det nye museet skal åpnes.