Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:419 (2014-2015)
Innlevert: 22.12.2014
Sendt: 22.12.2014
Besvart: 07.01.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hva har kulturministeren gjort for å sikre at det arbeidet som er gjort i prosjektet «Skeivt arkiv" tilknyttet Universitetsbiblioteket i Bergen får permanent finansiering?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av Stortingsmelding 7 (2012-13) Arkivmeldingen ble følgendemerknad tatt inn i innstillingen:

"Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, viser til initiativet fra Universitet i Bergen om å opprette et skeivt arkiv. Flertallet ber regjeringen vurdere om det bør gis særskilt statlig støtte til et slikt arkiv "

I statsbudsjettet for 2015 fremkommer det ingen vurdering av dette. Jeg mener det er viktig å sikre historien til de som har jobbet med homospørsmål i Norge blir tatt vare på.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Spørsmål nr. 419 er begrunnet i følgende merknad i Innst. 243 S (2012-2013) fra familie- og kulturkomiteen. ”Flertallet ber regjeringen vurdere om det bør gis særskilt statlig støtte til et slikt arkiv.” Merknaden ble gitt våren 2013 ved behandlingen av Meld. St. 7 (2012-2013) Arkiv, som regjeringen Stoltenberg II fremmet. (Skeivt arkiv er ikke omtalt i regjeringen Stoltenberg IIs budsjettforslag for 2014 som ble lagt frem oktober 2014.)
Privatarkiver er privat eiendom, og bevaring av privatarkiver er derfor basert på frivillige avtaler mellom eierne og en arkivinstitusjon. Det statlige Arkivverket under Kulturdepartementet har om lag 32 000 hyllemeter privatarkiv. Riksarkivaren skal videre fungere som nasjonal koordinator for privatarkivarbeidet i landet. Viktige samarbeidspartnere på privatarkivområdet er Norsk kulturråd (arkiv i museumssammenheng) og Landslaget for lokal- og privatarkiv.
Prosjektet ”Skeivt arkiv” er i gangsatt av Universitetet i Bergen, som får årlige driftsbevilgninger over statsbudsjettet. I samsvar med den etablerte rammebudsjetteringen, vil det være Universitetet i Bergen som tar stilling til den videre driftsfinansieringen av prosjektet.
I tillegg har prosjektet mottatt statlig prosjekttilskudd i 2013 (til flytting av Kim Frieles private arkiv) og 2014 (utviklingsstøtte) fra Norsk kulturråd.