Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:433 (2014-2015)
Innlevert: 08.01.2015
Sendt: 08.01.2015
Besvart: 16.01.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Det er et økende problem at eldre bilførere blir innblandet i ulykker. Budstikka har i en artikkelserie rettet søkelyset på den fare enkelte eldre bilførere utgjør i trafikken. Leger har i dag ansvaret for å gi legeerklæring, men tillitsvalgte for legene gir uttrykk for at de ikke anser seg som best egnet til å vurdere hvordan den enkelte egner seg som sjåfør.
Er samferdselsministeren tilfreds med dagens ordning, eller mener han det er behov for bedre å sikre at eldre i trafikken har den kompetansen som trengs?

Begrunnelse

Norge har en visjon om null trafikkdrepte. Heldigvis er antallet drepte i trafikken på vei ned, men det er fortsatt alt for mange dødsfall og skadde som følge av trafikkulykker.
I Norge har vi strenge krav for å få førerkort og det er særlig unge bilførere det har vært satset systematisk mot for å få ned dødsfall på veiene. Dette har gitt resultater.
Nå viser fersk statistikk at eldre er mer innblandet i ulykker og uhell på veiene. Det skyldes dels at det er flere eldre i Norge og dels at det er flere eldre med førerkort.
Det er fastlegen eller en annen lege som skal gi legeerklæring for om eldre fortsatt har helse til å kunne kjøre etter 75 år. Men det er en kjent sak at mange leger synes det er vanskelig ikke å gi en slik helseattest, selv om de mener vedkommende ikke har god nok helse til å kunne kjøre bil.
Ifølge Biltilsynet i Asker og Bærum stryker 8 av 10 eldre som er inne for å ta kjøreprøven på nytt. Dette er høye tall og sammen med ulykkestallene tyder mye på at det bør gjøres endringer med godkjenningen av eldre bilførere.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Ulykkesutviklingen blant eldre er bekymringsfull. Andelen unge drepte er gått ned, mens andelen drepte eldre trafikanter har gått opp. Ulykker med eldre trafikanter får generelt også et mer alvorlig utfall enn ulykker der yngre trafikanter er involvert, som følge av nedsatt tåleevne.
Å redusere ulykkestallene for eldre bilførere er derfor et meget viktig område, og dette gjenspeiles i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 – 2017. De aktuelle tiltakene omfatter både kjørende og gående eldre trafikanter og er av ulik art hvor både myndigheter og organisasjoner bidrar.
Som eksempel kan jeg nevne at det nå er ute en høring om helsekravene i førerkortforskriften med formål å forenkle saksbehandlingen, øke trafikksikkerheten og bedre rettsikkerheten for den enkelte. Selv om helsekravene gjelder alle aldersgrupper, har helsemyndighetene som har utarbeidet høringsforslaget, i sitt arbeid hatt stort fokus på eldre bilførere. Det foreslås blant annet en mer omfattende helsevurdering fra fastlegen før det skrives ut helseattest. Dette kan eventuelt suppleres med ytterligere medisinske undersøkelser, og eventuelt kjørevurdering fra Statens vegvesen. Jeg vil nevne at helsemyndighetene, politiet og vegmyndighetene nå også ser nærmere på hvordan det framtidige samspillet mellom etatene skal være – med et særlig fokus på kjørevurderingens plass i dette samspillet.
Et annet tiltak er å øke eldres kompetanse i trafikken gjennom deltakelse i kursvirksomhet. Bilfører 65+ har vært gjennomført i en årrekke, men det er dessverre bare en relativt liten andel av de aktuelle førerkortinnehaverne som har deltatt. Det er derfor også et mål å øke deltakelsen på disse kursene.