Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:439 (2014-2015)
Innlevert: 09.01.2015
Sendt: 09.01.2015
Besvart: 21.01.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Hvilke av dagens sykehus, som har et tilbud om akuttkirurgi, har et pasientgrunnlag på under 80 000 innbyggere, og hvilke sykehus har i dag et pasientgrunnlag på under 30 000 innbyggere?

Begrunnelse

I den årlige sykehustalen tidligere denne uka sa helseministeren: «For å drive akuttkirurgi kreves et pasientgrunnlag på minst 60 til 80 000 innbyggere, og det betyr at minst halvparten av dagens norske sykehus er for små». Dette betyr at disse sykehusene nå risikerer å miste sin kirurgiske akuttberedskap. Ministeren viser og i talen til et scenario der et lokalsykehus må ha et befolkningsgrunnlag på 20 til 30 000 innbyggere for å kunne ha noen form for akuttberedskap.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I sykehustalen 7. januar presenterte jeg tre mulige utviklingsmodeller for fremtidig sykehusstruktur:

- Vi kan fortsette med dagens struktur og opprettholde akuttkirurgi også ved de minste sykehusene noen år til.
- Nummer to er at vi følger tradisjonell medisinsk tenkning som sier at akuttfunksjonene i indremedisin alltid må være sammen med akuttfunksjoner i kirurgi. Når kirurgien sentraliseres, vil det bety vesentlig færre akuttmottak, og dermed vesentlig færre sykehus.
- Og den tredje retningen er at vi opprettholder vår desentraliserte sykehusstruktur, men tilpasser akuttfunksjonene basert på befolkningsgrunnlaget. Det vil bety at vi kan opprettholde medisinsk akuttberedskap ved flere sykehus nærmere der pasienten bor.

Jeg vil understreke at jeg ikke har konkludert i spørsmålet om hvilken modell som bør velges. De tre modellene vil bli fremlagt og belyst i Nasjonal helse- og sykehusplan.
Vedlagte graf viser opptaksområder for lokalsykehusfunksjonen ved norske sykehus med akuttfunksjoner per juni 2014. Følgende sykehus blant disse har i dag ikke akuttkirurgi: Lovisenberg diakonale sykehus, Nordfjord sjukehus, Lærdal sjukehus og Mosjøen sykehus. Ved Rjukan og Kragerø sykehus er akuttfunksjonene planlagt avviklet i løpet av 2015.
Størrelsen på sykehusenes opptaksområder påvirkes blant annet av oppgavefordelingen mellom dem, og tallene vil derfor endre seg noe over tid. Det pågår en prosess for å oppdatere og kvalitetssikre størrelsen på de enkelte sykehusenes opptaksområde ut fra dagens oppgavedeling.

Vedlegg til svar: