Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:445 (2014-2015)
Innlevert: 13.01.2015
Sendt: 13.01.2015
Besvart: 21.01.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Den rødgrønne regjeringens vedtak om trasé for ny kraftlinje gjennom Bremanger verserer fortsatt i rettsapparatet. I stedet for å reversere vedtaket som ifølge embetsverket i både Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet trolig bryter med naturmangfoldloven, så har regjeringen iverksatt en forskriftsendringsprosess for Sørdalen naturreservat.
Hvorfor er dette en bedre løsning, og innevarsler dette en ny praksis hvor statsråden prioriterer å endre vernebestemmelser framfor å tilpasse infrastrukturutbygging til verdifull og vernet natur?

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Olje- og energidepartementet ga i klagevedtak 21. desember 2011 konsesjon til ny 420 kV kraftledning fra Ørskog til Sogndal. Vedtatt tidligere omsøkte trasé mellom Dauremålsvatnet og Sørdalsvatnet innebærer at kraftledningen går gjennom Sørdalen naturreservat i Bremanger kommune. Førsteinstansvedtaket fra NVE 1. juni 2009 innebar ikke inngrep i dette verneområdet, og det var derfor ikke søkt om dispensasjon fra vernebestemmelsene for verneområdene fra Statnett før Olje- og energidepartementets avgjørelse i klagesaken. I søknad av 10. desember 2012 søkte Statnett dispensasjon fra vernebestemmelsene for fremføring av 420 kV ledning og kabling av eksisterende 66 kV ledning gjennom Sørdalen naturreservat. Fylkesmannen avslo dispensasjonssøknaden i vedtak 19. februar 2013. Statnett påklaget avslaget, og Miljøverndepartementet tok klagen til følge i vedtak 29. mai 2013.
Gjennom Sørdalen naturreservat går det i dag en riksvei som deler Sørdalen naturreservat i to, og på vedtakstidspunktet gikk det også to kraftledninger med spenningsnivå 66 kV og 132 kV med tilhørende ryddegater gjennom verneområdet. Det ble i konsesjonsvedtaket stilt vilkår om avbøtende tiltak ved at ny 420 kV ledning så langt det var mulig legges i trase til tidligere 66 kV ledning, som i sin tur legges i kabel langs riksveien. Dette medfører at naturinngrepet ved den nye ledningen begrenses. Som følge av mastehøyden på 420 kV ledningen vil skogen under ledningen i stor grad få stå urørt. Traseen for tidligere 66 kV ledning, som har vært snauhugget, vil dessuten i stor grad kunne få gro igjen og tilbakeføres til skog.
I dispensasjonsvedtaket fattet av Klima- og miljødepartementet av 29. mai 2013 ble det lagt avgjørende vekt på at anleggelse av kraftledningen er en vesentlig samfunnsinteresse, samt å legge til rette for at ferdigstillelsen kunne skje så raskt som mulig av hensyn til kraftforsyningen til Midt-Norge. Det ble også lagt vekt på vilkårene som var satt om avbøtende tiltak. Det ble som alternativ til dispensasjon også vurdert å endre forskriftsgrensen eller å endre verneforskriften. Disse alternativene ville imidlertid vært betydelig mer tidkrevende, og det var på dispensasjonstidspunktet grunn til å tro at disse alternativene ville medføre en forsinkelse av ferdigstillelse av kraftledningen. Jeg viser til brev fra Statnett 23. mai 2013 til utredningsansvarlige i regionalnettet om forsinket ferdigstillelse av ledningen Ørskog-Fardal. Det ble fra Statnett påpekt at dersom nødvendige tillatelser ikke forelå innen 30. september 2013, ville ferdigstillelsen av kraftledningen blitt ytterligere forsinket.
Klima- og miljødepartementet har i ettertid bedt Miljødirektoratet forberede en forskriftsendring for naturreservatet. Forskriftsendringen som er foreslått medfører at det gis bestemmelser om adgang til vedlikehold og reparasjoner av kraftledningen tilsvarende det som ellers er vanlig i naturreservater hvor det krysser kraftledninger gjennom verneområdet. Dette er bl.a. ønskelig for å sikre adgang til tiltak ved akutte hendelser som krever arbeider på ledningen, eksempelvis etter uvær. Endringsforslaget innebærer videre at det uttrykkelig fremgår av verneforskriften at vernet ikke er til hinder for bygging av kraftledningen i samsvar med konsesjonsvedtaket. Etter departementets vurdering er bygging av ny kraftledning mellom Ørskog og Sogndal et nasjonalt tiltak av stor samfunnsmessig betydning. Med de avbøtende tiltak som ble satt som vilkår for gjennomføring av konsesjonsvedtaket, og på grunnlag av den omfattende, helhetlige vurderingen som ligger bak valg av trase, mener departementet at det i den situasjonen man nå befinner seg i, fortsatt er riktig å tillate fremføring av linjen gjennom Sørdalen naturreservat, slik konsesjonsvedtaket forutsetter. Forslaget om forskriftsendring ligger nå til behandling i departementet.
En eventuell forskriftsendring i denne saken vil ikke nødvendigvis innebære at det skapes presedens for forskriftsendringer i andre saker hvor det vurderes bygging av kraftledninger gjennom verneområder. Hver sak må vurderes individuelt. Denne saken er for det første spesiell på grunn av tidsaspektet og den anstrengte kraftsituasjonen i Midt-Norge som gjør det nødvendig med en rask ferdigstillelse av kraftledningen. Videre er det i saken stilt krav om strenge avbøtende tiltak i form av at eksisterende kraftledning i området skal legges i kabel, og at ny kraftledning i hovedsak skal legges til en eksisterende ledningstrase.
Jeg ønsker å bidra til den beste løsningen i denne saken, og forskriftsendringen bidrar etter mitt syn til dette.