Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:451 (2014-2015)
Innlevert: 14.01.2015
Sendt: 14.01.2015
Besvart: 22.01.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Medikamentet Perjeta ble markedsgodkjent i Norge i juni 2013, behandlet av Beslutningsforum for nye metoder 19. mai 2014, hvor det ble bestemt at det skulle inngås nye forhandlinger med leverandør. 8 måneder etter vedtak er det ennå ikke kommet en endelig avklaring som har vist å gi 15,7 måneder økt overlevelse sammenlignet med det som er standard i Norge i dag.
Synes statsråden at dette er akseptabel saksbehandlingstid, og kan Norge være bekjent av ikke å ta i bruk slik ny og revolusjonerende behandling?

Begrunnelse

Medikamentet Perjeta er aktuell behandling for om lag 100 pasienter hvert år i Norge. Den internasjonale brystkreftstudien Cleopatra viser at pasienter som ble behandlet med Perjeta i kombinasjon med Herceptin og Taxotere har en bedret median overlevelse på 56,5 måneder sammenlignet med 40,8 måneder for de pasienter som ble behandlet med det som har vært gullstandard (kun Herceptin og Taxotere). Det er altså en overlevelsesgevinst på 15,7 måneder, og på den tiden en da har ventet på svar fra Beslutningsforum har 80 kvinneår gått tapt.
Leder av Norsk Brystcancer Gruppe (NBCG) har karakterisert medikamentet som en medisinsk revolusjon innenfor behandling av metastatisk brystkreft og NBCG har på lik linje med internasjonale fagmiljøer som for eksempel ASCO anbefalt Perjeta som en del av førstelinjebehandlingen for denne undergruppen av brystkreft.
I Vest-Europa er det nå bare Portugal og Norge som ikke har åpnet for bruk av legemiddelet. Våre naboland Sverige og Danmark har brukt medikamentet i over ett år, og flere andre land har inngått rabattordninger med leverandør.
I Aftenposten 13. oktober 2014 uttaler statsråden at han "håper at de regionale helseforetakene og leverandør vil ta raske grep i saken for å avklare og oppdatere data om pris av Perjeta, slik at det kan fattes en ny beslutning i saken hvis metodevurderingen tilsier det".
Beslutningsforum møtte leverandøren 20. oktober 2014, hvor de fikk presentert to nye pristilbud basert på nye overlevelsesdata fra Cleopatra-studien. I et brev fra leverandøren til beslutningsforum 30. november 2014 fremkommer det at det fortsatt ikke er gjort nye avtaleforhandlinger og dialog mellom partene.
Kristelig Folkeparti er dypt bekymret for tidsbruken for å innføre nye legemidler etter dette nye systemet for metodevurdering i spesialisthelsetjenesten trådde i kraft. Ikke minst om en tenker hva statsråden har sagt om pasientens helsevesen, og at norske leger bør bli flinkere til å ta i bruk nye behandlingsmetoder.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Perjeta (Pertuzumab) er et nytt legemiddel for behandling av brystkreft med spredning. Ifølge Statens legemiddelverk kan dette legemiddelet i gjennomsnitt utsette spredning av kreften (progresjon) med i overkant av et halvt år, sammenliknet med dagens standardbehandling, dvs. Herceptin (Trastuzumab) og Taxotere (Docetaksel). Denne effekten ble bekreftet i oppdaterte og mer modne effektdata publisert i september 2014 (Cleopatra-studien).
Median overlevelse med standardbehandling uten Perjeta er 40,8 måneder. Når pasienter får Perjeta i tillegg til dagens standardbehandling vil femti prosent av pasientene har en sannsynlighet å kunne leve 15,7 måneder lenger enn med bare standardbehandling, dvs. opptil 56,5 måneder, samtidig vil femti prosent av pasientene har en sannsynlighet å ha en kortere tilleggseffekt enn 15,7 måneder. Studien viser kun data på gruppenivå og det er relativt stor spredning i overlevelse mellom pasientene, jf. metodevurdringsrapporten fra Statens Legemiddelverk. (Fotnote 1)
I møtet i Beslutningsforum for nye metoder 19. mai 2014 tok de regionale helseforetak ikke stilling til innføring av Perjeta, men åpnet for videre dialog med leverandør med tanke på å få et nytt og bedre tilbud og rabattavtale. De regionale helseforetak har i etterkant fulgt med utviklingen rundt legemiddelet. Nye rabattavtale fra leverandør ble presentert for Beslutningsforum i oktober 2014. Oppdatert helseøkonomisk modell ble oversendt Legemiddelverket 31. oktober 2014. En oppdatert rapport ble oversendt Helseforetakene 10. november 2014. Med bakgrunn i dette har de regionale helseforetak innledet forhandlinger med leverandør med formålet om å kunne tilby medikamentet til pasienter i Norge.
Forhandlinger om Perjeta med leverandøren i regi av de regionale helseforetakene pågår for tiden. På grunn av krav om strengt hemmelighold fra leverandørenes side, har jeg ikke kjennskap til fremskritt i forhandlingene. Fra pasientens ståsted er det selvsagt beklagelig at det ikke foreligger en beslutning i denne saken enda, men jeg har tillitt til at både industrien og de regionale helseforetakene bidrar for å få en endelig avklaring i saken.
System for innføring av nye metoder er under utvikling, og evalueres og forbedres fortløpende i dialog med pasientorganisasjoner, fagmiljøer og industrien. Aktørene i systemet har iverksatt flere utviklingstiltak for å gjøre vurderings- og beslutningsprosessene så effektive som mulig.
Ny metodevarslingsfunksjon er innført slik at nye legemidler skal fanges opp tidligere enn før, og det jobbes med å koble helseforetakenes forhandlingskompetanse tett opp mot systemet for å effektivisere forhandlingsprosessene. Metodevarslingsfunksjonen vil forbedre og forkorte systemets responstid til nye kommende metoder, og dermed vil effektive og sikre metoder kunne bli tatt i bruk raskere i tråd med intensjonene av systemet.
Det er viktig og prisverdig at legemiddelindustrien utvikler medisiner og metoder som kan forlenge livet. Slike medisinske fremskritt trengs og skal støttes. Samtidig er prisene som forlanges på en del nye legemidler særlig høye, og man ser en trend mot at det inngås skjulte rabatteravtaler i større grad i mange land. Utviklingstiltak i systemet for innføring av nye metoder som beskrevet ovenfor, vil bidra til at også Norge kan oppnå gode rabatter innenfor et rimelig tidsperspektiv og til gode for alle pasienter.
Målet er et en mer rettferdig prioritering av fellesskapets ressurser. Det må sikres at en pasient på Østlandet får tilgang til det samme legemiddelet og den samme behandlingen som en pasient i Nord-Norge. Slik har det ikke vært før systemet og Beslutningsforum for nye metoder ble innført. Videre skal systemet også bidra til at metoder som ikke er effektive skal utfases fra tjenesten. Disse metodene må også meldes inn fra klinikerne for vurdering.
For at vi skal nå disse overordnede målsettingene må alle aktører trekke i samme retning og understøtte dette viktige utviklingsarbeidet som står høyt på agendaen nasjonalt gjennom videreutvikling og optimalisering av systemet for nye metoder.

-------------------

Fotnote 1:

http://legemiddelverket.no/Blaa_resept_og_pris/Helseoekonomiske%20rapporter/Documents/2014-2013/Perjeta_brystkreft_oppdatert_2014.pdf

Tilleggssvar 25. mars 2015:

Presisering av svar til spørsmål nr. 451 til skriftlig besvarelse.
Jeg viser til brev fra Stortinget sin president av 14. januar 2015 og spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Olaug Vervik Bollestad vedrørende avklaring om bruk av medikamentet Perjeta.
Jeg har blitt gjort oppmerksom på at mitt svar til Stortinget av 22. januar 2015 ved en inkurie er formulert noe upresist og derfor kan misforstås når det gjelder min referanse til median overlevelse ved bruk av legemiddelet Perjeta.

Jeg ønsker derfor å presisere følgende:

Når pasienter får Perjeta, i tillegg til dagens standardbehandling, vil femti prosent av pasientene ha en sannsynlighet å kunne leve 15,7 måneder lenger enn med bare standardbehandling, samtidig vil femti prosent av pasientene ha en sannsynlighet å ha en kortere tilleggseffekt enn 15,7 måneder. Dataene viser en median total overlevelse på 56,5 måneder med Perjeta og 40,8 måneder med standardbehandling. Studien viser kun data på gruppenivå og det er relativt stor spredning i overlevelse mellom pasientene.