Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kulturministeren

Dokument nr. 15:476 (2014-2015)
Innlevert: 21.01.2015
Sendt: 21.01.2015
Besvart: 28.01.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Som følge av at lisensen ikke ble økt tilstrekkelig i årets statsbudsjett, må NRK redusere sine kostnader, og gjennomføre tøffe kutt. Det varsles nå at distriktskontorene skal kutte 40 stillinger ved at kontorene i Hedmark / Oppland og Trøndelag skal nedbemanne.
Kan kulturministeren redegjøre for hvorfor det nettopp er distriktsdivisjonen og de to nevnte distriktskontorene som må gjennomføre et så stort kutt?

Begrunnelse

NRK sine distriktskontor er en del av kjernen i allmennkringkasteroppdraget til NRK. Distriktskontorene er spredt over det ganske land, og produserer nyheter som både brukes lokalt i distriktssendingene, men også i mange av riksflatene som Dagsrevyen, Dagsnytt, Her og nå og Norge i dag.
Dette er etter Senterpartiet sitt syn en del av NRK sin rolle som allmennkringkaster og kulturbærer.
Distriktskontorene representerer også en beredskap for dekning av store og uforutsette hendelser i hele landet.
Senterpartiet mener det er en feilslått prioritering at lisensen ikke oppjusteres, og at NRK dermed må redusere den redaksjonelle bemanningen.
Tidligere har det vært bred enighet i Stortinget om at NRKs distriktsstruktur er en viktig prinsipiell sak.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Som kulturminister har jeg ansvar for å fastsette de overordnede rammene for NRKs virksomhet og sørge for at NRKs oppfyller sitt samfunnsoppdrag. Det er styret og ledelsens ansvar å forvalte selskapets verdier og prioritere ressursbruk innenfor de økonomiske rammene som blir fastsatt i Stortingets årlige vedtak om kringkastingsavgift. NRKs vedtekter krever at styret forelegger alle saker som antas å være av vesentlig, prinsipiell, politisk eller samfunnsmessig betydning for generalforsamlingen. Jeg har ikke mottatt noe varsel fra styret om at det ønsker å legge frem sak for generalforsamlingen om hvordan selskapet vil gjennomføre kostnadsreduksjoner. Jeg har for øvrig tillit til at NRK-styret og ledelsen er i stand til å gjøre de disposisjoner som er riktige og nødvendige innenfor rammene av vedtektene.
Jeg vil ellers korrigere representanten Arnstads saksfremstilling. Kravet til effektivisering og innsparing gjelder hele NRK, ikke bare distriktskontorene. NRK opplyser at styret har vedtatt et budsjett for 2015 som legger til grunn at reduksjonen i bemanning som NRK påbegynte i 2014 må fortsette i 2015 for å sikre et årsresultat i balanse. Målet for NRK som helhet er at bemanningen innen utgangen av 2015 skal være redusert fra 3638 til 3500 faste årsverk. De 40 stillingene representanten Arnstad refererer til er i følge NRK et måltall for Distriktsdivisjonen som helhet og gjelder følgelig ikke distriktskontorene i Hedmark/Oppland og Trøndelag alene.