Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:482 (2014-2015)
Innlevert: 23.01.2015
Sendt: 23.01.2015
Besvart: 03.02.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Regjeringserklæringen slår fast at Regjeringen vil "etablere en norm/veileder for bemanning og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren."
Hva er status for dette arbeidet, planlegges det en lov- eller forskriftsfestet norm, og når forventer regjeringen å etablere en slik norm eller veileder?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Punktet i regjeringserklæringen, som representant Audun Lysbakken viser til, er motivert både ut fra et ønske om å sikre et likeverdig tjenestetilbud uavhengig av bostedskommune, og et behov for å sikre et forsvarlig tjenestetilbud. Målsettingen er at alle skal ha tilgang til likeverdige helsetjenester av god kvalitet. For at den enkelte kommune skal kunne yte nødvendig og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, må kommunen ha knyttet til seg rett kompetanse og tilstrekkelig kompetanse. I regjeringsplattformen er det uttalt at regjeringen vil innføre kompetansekrav i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. I stortingsmeldingen om fremtidens primærhelsetjeneste, som regjeringen tar sikte på å fremlegge i løpet av våren, vil jeg komme nærmere tilbake til hvordan dette skal følges opp. For å styrke kvaliteten i tjenestene skal Helsedirektoratet utvikle og innføre kvalitetsindikatorer, blant annet basert på bruker- og pårørendeerfaringer. Dette vil gi oss verdifull kunnskap om brukeropplevd kvalitet i tjenestene. Som del av arbeidet skal vi også etablere en norm/ veileder for bemanning og kvalitet. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte med forslag til oppfølging av dette punktet i regjeringserklæringen.