Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:486 (2014-2015)
Innlevert: 27.01.2015
Sendt: 27.01.2015
Rette vedkommende: Ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU
Besvart: 03.02.2015 av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Vidar Helgesen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Har det vært prosjekter som omfatter veiutbygging i mottakerlandene av midlene i EØS-finansieringsmekanismen, enten den felles mekanismen eller den norske mekanismen, i noen av programperiodene?

Begrunnelse

Påstander fra tid til annen i media om at Norge gjennom EØS-midlene finansierer veiutbygging i europeiske land.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Norge har siden etableringen av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) i 1994 bidratt til sosial og økonomisk utjevning i EØS. Tildelinger til EUs mindre velstående land gjennom ulike finansieringsordninger er siden 1994 på til sammen 3 344 mill. euro[1], hvorav 1 798 mill. euro utgjør forpliktelsen for perioden 2009–2014.
Formålet med EØS-midlene for 2009-2014 er å bidra til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller og å styrke de bilaterale forbindelsene mellom Norge og mottakerlandene. Innenfor de avtalte innsatsområdene støttes tiltak som er i tråd med EUs mål og mottakerlandenes nasjonale planer og strategier for økonomisk og sosial utvikling. Våre 150 programmer dekker klima og miljø, grønn næringsutvikling, forskning og utdanning, justis og innenrikssaker, anstendig arbeid og trepartssamarbeid, sivilt samfunn, menneskelig og sosial utvikling og kulturarv. Store investeringer i infrastruktur som for eksempel veibygging er ikke omfattet av våre programområder.
Det er derfor ingen prosjekter eller programmer under EØS-midlene verken for perioden 2004-09 eller inneværende periode som har hatt som målsetning å bygge veier i mottakerlandene. For perioden 2004-2009 ble det i 29 av 1200 prosjekter (rundt 2,4 % av prosjektene) på grunn av arbeid med hus eller minnesmerker, noe utbedring av adgangsveier. For 2009-2014-prosjektene er det for tidlig å konkludere, men det er ingen av de 150 programmene som har som målsetning å bidra til offentlig veibygging i Europa.