Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:503 (2014-2015)
Innlevert: 29.01.2015
Sendt: 29.01.2015
Besvart: 06.02.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Den statlige helseforvaltningen er under omorganisering, og har statsråden i den omorganiseringen et mål om å legge SIRUS inn under Folkehelseinstituttet?

Begrunnelse

SIRUS har vært og er et viktig uavhengig, troverdig fagmiljø og en samfunnsaktør innenfor rus, rusdebatt og rusforskning. Legges denne enheten inn under andre enheter, blir de mindre synlige, og det kan bli en dårligere offentlig debatt omkring ruspolitikken. Rus som samfunnsproblem kan bli mindre synlig på denne måten.
Når vi vet hvilke samfunnsproblem rus er, bør vi ikke ødelegge gode fagmiljø, eller miste den offentlige debatten om dette store problemet i en omorganisering.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I regjeringsplattformen sier vi at vi skal ha en gjennomgang av strukturen i departementene og direktoratene med sikte på forenkling, avbyråkratisering og en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor iverksatt prosjekter for å gjennomgå organiseringen av helseforvaltningen; organisering av underliggende etater, organisering på IKT-området og en gjennomgang med sikte på å avdekke gråsoner og dobbeltarbeid mellom etatene. Målet er å vurdere mulighetene for effektivisering og faglige synergier. På flere fagområder er det argumenter både for og mot endring av organiseringen. Dette gjelder også for rusmiddelområdet. Utredningen skal være ferdig i løpet av februar, og jeg vil avvente anbefalingen der før jeg tar stilling til eventuell sammenslåing av fagmiljøer. Eventuelle endringer vil bli gjennomført i dialog med berørte etater.