Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:508 (2014-2015)
Innlevert: 29.01.2015
Sendt: 30.01.2015
Besvart: 05.02.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Kan statsråden redegjøre for hvilke endringer dagens uførepensjonister har fått i sin inntekt etter skatt som følge av uførereformen?

Begrunnelse

I fjor høst var det vanskelig å få konkrete svar på hvordan inntekten til uførepensjonister ville rammes av uførereformen. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson skrev i sitt svar til Lise Christoffersen 31.10.2014 at den samlede effekten av reformen ville bli klar etter at Skatteetaten har gjennomført skatteberegninger for 2015 basert på det skatteopplegget Stortinget vedtok for 2015.
En samlet arbeids- og sosialkomite skrev i sine merknader til prop. 130 L (2010-2011) at:

"Komiteen slutter seg til at de nye beregningsreglene bare skal gjelde fullt for de som får innvilget uføretrygd etter at uførereformen har trådt i kraft. De som ved iverksettelsen av ny uføretrygd allerede mottar dagens uførepensjon, får uførepensjonen konvertert til ny uføretrygd, med sikte på at ytelsen etter skatt skal være den samme som før. Komiteen mener dette sikrer forutsigbarhet for de som er mottakere av uføretrygden."

Ber om en tabell med oversikt over hvor mange som opplever redusert nettoinntekt og hvor store disse inntektstapene er. Ber om at tabellen også viser oversikt over hvor mange av disse som er en del av kompensasjonsordningen, og hvor mye av inntektstapet den kompenserer for i praksis.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: