Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:514 (2014-2015)
Innlevert: 30.01.2015
Sendt: 30.01.2015
Besvart: 05.02.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Regjeringen har varslet at den vil innføre dyrepoliti. Nå er det fullt kaos om hva man er blitt enig om både mellom FrP og Høyre og internt i FrP.
Kan statsråden gjøre rede for hva som er planen for dyrepolitiet, og kan statsråden bekrefte at det ikke skal finansieres gjennom omprioritering i politiet eller kutt i Mattilsynet?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg har sammen med justis- og beredskapsministeren satt ned en arbeidsgruppe som skal se på hvordan politiets arbeid med dyrevelferdssaker og samarbeidet mellom politiet og Mattilsynet kan styrkes.
I arbeidsgruppen deltar Mattilsynet, Politidirektoratet, ØKOKRIM, i tillegg til representanter fra Landbruks- og matdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.
Arbeidsgruppen skal beskrive et pilotprosjekt lagt til Sør-Trøndelag politidistrikt innen bekjempelse av kriminalitet mot dyr. I prosjektet skal det legges vekt på samarbeid, kompetanseutveksling og møtepunkter mellom politidistriktet og det lokale Mattilsynet. Mattilsynet har meget god kompetanse på dyrevelferd, mens det er politiet som kan etterforskning og bevissikring. Derfor må alvorlige dyrevelferdssaker møtes gjennom felles innsats og kompetanseoverføring.
Organisering og omfang av dette pilotprosjektet, samt kostnader og finansiering er temaer som ikke er ferdig utredet.