Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:522 (2014-2015)
Innlevert: 30.01.2015
Sendt: 02.02.2015
Besvart: 12.02.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Viser til tidligere spørsmål om traumetilbudet i Nord-Norge etter nedleggelsen av traumeenheten i Bodø. Det kommer stadig meldinger om at behandlingstilbudet til denne gruppen ikke er like godt som man kunne få inntrykk av når statsråden informerte Stortinget om at det ble 'erstattet av andre tilbud'.
Kan statsråden redegjøre for hvilke, konkrete behandlingstilbud som erstatter kapasiteten som forsvant med nedleggelsen av traumeenheten, og garantere at ingen som ville fått behandling tidligere nå ikke får det?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I mitt svar av 22.10.14 på representanten Lysbakkens skriftlige spørsmål om alvorlig syke traumepasienter i Nord-Norge får god nok helsehjelp, viste jeg til at disse pasientene nå får tilbud både ved distriktspsykiatrisk senter og på sykehusnivå. Ifølge Helse Nord er dette i tråd med anbefalinger fra fagrådet i regionen og med det som er kunnskapsbasert praksis i Norge og Skandinavia for øvrig. Som det videre fremgår av svarbrevet har Salten DPS fått overført personell med kompetanse på området fra den avviklede traumeenheten i Bodø, og dette DPSet har nå et differensiert behandlingstilbud med både døgn-, dagbehandling og gruppeterapi. To andre viktige poenger jeg vil gjenta her er for det første at traumelidelser synes å være økende i samfunnet, og det er stor faglig enighet om at hyppig forekommende tjenester så langt det er mulig og faglig forsvarlig bør gis nært folks hjemmemiljø slik at de kan settes i stand til å mestre livet sitt i lokalmiljøet. For det andre opplyser Helse Nord å ha stilt betydelige midler og mobilisering av kompetanse til disposisjon for å sikre pasientene i Helse Nord et likeverdig og forsvarlig tilbud.
Helse Nord RHF opplyser videre at foretaket har kartlagt traumekompetansen og behandlingstilbudet for traumepasienter i de lokale helseforetakene. På bakgrunn av tilbakemeldingene, er det foretakets vurdering at pasienter med traumelidelser i Helse Nord får et godt og differensiert tjenestetilbud. Tilbudet er ulikt organisert, men er erfarings- og kunnskapsbasert, og tilpasset lokale variasjoner. I tillegg har Viken Senter døgntilbud for behandling av traume, som også kan benyttes i tilfeller der poliklinisk behandling ikke er tilstrekkelig.
Traumeenheten ved Nordlandssykehuset (NLSH) i Bodø hadde ikke en regional funksjon
for traumebehandling i Nord-Norge. Basert på den nasjonale føringen om at det er DPS
som skal være veien inn og ut av spesialisthelsetjenesten, har Nordlandssykehuset, i tråd med styrets beslutning i april 2014, bygget opp et av sine DPS for å kunne gi et faglig og differensiert behandlingstilbud til denne pasientgruppen.
Med bakgrunn i styrets vedtak 29.04.2014 arrangerer Helse Nord RHF en regional konferanse om traumer 18. og 19. februar. Konferansen arrangeres i samarbeid med
brukerorganisasjonene, Viken Senter, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) og helseforetakene. På denne konferansen vil brukernes erfaringer og situasjon bli viet stor oppmerksomhet. Tre brukere vil presentere sine erfaringer fra møte med spesialisthelsetjenesten.
Etter det jeg får opplyst vil helseforetakene og Viken senter presentere sitt tilbud for traumepasienter på konferansen. Sistnevnte vil bl.a. presentere sitt arbeid med pasienter med komplekse utviklings- og relasjonstraumer. I tillegg vil RVTS holde innlegg om traumeforståelse i et behandlings- og samfunnsmessig perspektiv. Konferansen har allerede over 60 påmeldte og det har vært stor interesse fra alle helseforetak. Deltakerne representerer både døgntilbud og poliklinikk. I tillegg ønsker ledere å delta, noe som er positivt for den videre satsing i det enkelte DPS. I følge Helse Nord viser oppslutningen om konferansen at problemstillingen og fagområdet tas på alvor og prioriteres.
Helse Nord fremhever at foretaket gjennom denne regionale konferansen vil bidra til økt fokus på fagfeltet og trekke fram brukernes erfaringer som ledd i å gjøre behandlingstilbudet enda bedre. Videre skal konferansen bidra til å danne grunnlag for høstens kompetanseprogram som vil tilbys helseforetakene i regi av RVTS. Kompetanseprogrammet skal presenteres på konferansen og være klart til høsten. Programmet vil bli pilotert senest 1. juni. Programmet vil bestå av ulike moduler og vil bli tilpasset den enkeltes kompetansegrunnlag, enten man er tilknyttet miljøpersonalet eller behandlergruppen. Programmet vil gjennomføres gjennom e-læring, samlinger og veiledning. Parallelt med utarbeidelse av e-læringsprogram skal det også rekrutteres veileder i det enkelte DPS. I tillegg til denne regionale satsingen gjennomføres det også kompetanseheving i alle helseforetakene, der det tas utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis.
Etter min vurdering viser Helse Nord gjennom overnevnte at foretaket jobber aktivt, målrettet og bredt med å heve bevisstheten og kompetansen om traumeproblematikk og traumebehandling i hele regionen. Jeg er spesielt glad for at brukernes erfaring vil få en sentral plass både i konferansen og i den videre utviklingen av behandlingstilbudet i regionen. For å lykkes med å etablere gode helsetilbud der pasienten er i sentrum, er det avgjørende med et nært samarbeid mellom fag- og brukerfeltet. Jeg mener satsningen i Helse Nord vitner om at denne ambisjonen holdes høyt i foretakets prioriteringer.