Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:523 (2014-2015)
Innlevert: 30.01.2015
Sendt: 02.02.2015
Besvart: 06.02.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Uavhengig forskningsbasert kunnskap er avgjørende for en god offentlig helsedebatt og politikkutviklinga på feltet. Vi har mottatt bekymringer fra sektoren om at man frykter at Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) står i fare for å avvikles som selvstendig institutt, og flyttes inn under Folkehelseinstituttet.
Hvordan vil statsråden sikre at den viktige, uavhengige forskningsbaserte stemmen SIRUS har videreføres?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I regjeringsplattformen sier vi at vi skal ha en gjennomgang av strukturen i departementene og direktoratene med sikte på forenkling, avbyråkratisering og en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor iverksatt tre prosjekter for å gjennomgå organiseringen av helseforvaltningen; organisering av underliggende etater, organisering på IKT-området og en gjennomgang med sikte på å avdekke gråsoner og dobbeltarbeid mellom etatene. Målet er å vurdere mulighetene for effektivisering og faglige synergier. På flere fagområder er det argumenter både for og mot endring av organiseringen. Dette gjelder også for rusmiddelområdet. Utredningen skal være ferdig i løpet av februar, og jeg vil avvente anbefalingen der før jeg tar stilling til eventuell sammenslåing av fagmiljøer. Eventuelle endringer vil bli gjennomført i dialog med berørte etater.