Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:530 (2014-2015)
Innlevert: 03.02.2015
Sendt: 03.02.2015
Besvart: 09.02.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Regjeringen har varslet at forslag til endringer i loven om helligdager og helligdagsfred om kort tid blir sendt på bred høring, og at regjeringen ønsker å fremme lovforslag for å åpne for søndagsåpne butikker.
Hvordan vurderer klima- og miljøministeren konsekvensene vil være for klimautslipp fra oppvarming og persontransport, dersom søndagene åpnes for vanlig handel?

Begrunnelse

En rapport som selskapet Damvad har utarbeidet for Handelens samarbeidsutvalg (HSU) beregner at klimautslippene vil øke med 4,6 prosent om søndagene åpnes for vanlig handel. Ifølge Vårt Land, 22. januar 2015, tilsier rapporten at effekten av å innføre 10 000 elbiler blir spist opp.

Rapporten fra Damvad beregner blant annet at:

Transport av ansatte vil øke med 10 prosent.
Energiforbruk (bl.a. til oppvarming) anslås øket med 10,6 prosent.
Utslippene av klimagasser kan øke med 21 350 tonn CO2-ekvivalenter, som altså tilsvarer 4,6 prosent.
Analyseselskapet sammenligner utslippene med at '97 passasjerfly flyr jorda rundt én gang' - eller at en '3,5 mil lang konvoi av 1 814 lastebiler kjører en runde rundt jorda'. Oppvarming og persontransport er utfordringen. Varelevering til supermarkedene vil trolig helst dreie seg om bakverk og enkelte ferskvarer, noe som ikke forverrer klimautslippene særlig.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Det følger av regjeringens politiske plattform (Sundvolden-erklæringen) at regjeringen vil tillate butikker å holde åpent på søndager. En endring av lovverket vil ikke nødvendigvis føre til at alle butikker faktisk og umiddelbart velger å holde åpent på søndager. Det er en av grunnene til at det er vanskelig å anslå de samlede konsekvensene av den foreslåtte dereguleringen. Det skal nå gjennomføres en bred høringsprosess hvor fordeler og ulemper ved en endring av lovverket vil bli nærmere belyst. Norge skal omstilles til et lavutslippssamfunn innen 2050. Det grønne skiftet som nå pågår vil få konsekvenser for mange samfunnsområder. Som Klima- og miljøminister er jeg svært opptatt av at klimaeffekten ved ulike samfunnsbeslutninger blir vurdert og vektet. I en del tilfeller – som her - kan klimaeffekten være vanskelig å anslå i forkant, fordi man ikke vet hvordan markedet vil reagere på en deregulering og fordi det er usikkert hvordan en endring av åpningstidene vil påvirke det samlede handels- og transportmønsteret. Jeg er kjent med rapporten til selskapet Damvad og deres anslag over hvilken utslippseffekt som kan påregnes. Flere aktører har allerede kommet med synspunkter på klimaeffekten av den foreslåtte dereguleringen, og jeg regner med at dette er noe som vil bli ytterligere utdypet i den kommende høringsprosessen.