Skriftlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:538 (2014-2015)
Innlevert: 03.02.2015
Sendt: 04.02.2015
Besvart: 11.02.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Per Rune Henriksen (A)

Spørsmål

Per Rune Henriksen (A): Vil olje- og energiministeren legge frem en melding til Stortinget om EUs energipolitikk og virkninger dette har for norsk energipolitikk, kraftutveksling og salg av gass?

Begrunnelse

I regjeringens strategi for samarbeid med EU heter det at "Regjeringen vil også styrke dialogen med Stortinget gjennom kortfattede meldinger til Stortinget om særlig viktige EU/EØS-saker".
I Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015 fremheves EUs energiunion som en av kommisjonens hovedprioriteringer. Forsyningstrygghet for energi og reduksjon av avhengighet av import fra tredjeland blir pekt på som et mål. Dette vil i stor grad kunne påvirke rammevilkårene for vår eksport av energi til Europa. I disse dager skal det tas investeringsbeslutning for to nye overføringskabler av kraft mellom hhv Tyskland og Storbritannia, det arbeides for å få på plass ny produksjon og infrastruktur for gassalg til Europa. Det vil derfor være av stor betydning for Norge hvordan EU vil opptre overfor Norge som energileverandør i fremtiden og det vil være viktig for Norge at vi har en bred enighet om hvordan vi forholder oss til EU i energispørsmål.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Betydningen Europas energipolitikk potensielt kan ha på verdien av norske energiressurser står sentralt i Norges dialog med EU i spørsmålet om energiunion og den videre utviklingen av energimarkedene. Det er forventet at Kommisjonen vil legge frem et eget strategipapir om energiunionen 25. februar, og det tas sikte på et vedtak om dette under toppmøtet i juni. Dette er en videreføring av prosessen med å fastsette et europeisk klima- og energirammeverk frem mot 2030.
Spørsmålet om betydningen av EUs rammeverk på energiområdet vil bli et tema i den planlagte stortingsmeldingen om energipolitikken, som vi tar sikte på å legge fram i 2016.
Regjeringen har spilt inn norske holdninger underveis i denne prosessen, og Stortinget har blitt informert – blant annet gjennom Stortingets europautvalg. Et sentralt punkt for Norge er at velfungerende energimarkeder og utvikling av infrastruktur er en nødvendig forutsetning for å lykkes med det videre arbeidet med forsyningssikkerhet og en effektiv energi- og klimapolitikk i EU.
Norge er en stor eksportør av energi til EU, og er tett integrert med energimarkedene i Europa. Utviklingen i EUs energipolitikk og -marked har derfor stor betydning for vår egen energi- og kraftsektor.
EUs målsetninger og virkemiddelutforming på energiområdet kan få virkninger for norsk energipolitikk gjennom krav som følger av nytt EU-regelverk, som kan være EØS-relevant. Vi har som mål å utnytte handlingsrommet under EØS-avtalen ved utforming og utøvelse av norsk energipolitikk. Samtidig vil norsk energisektor påvirkes gjennom vår sammenkobling med energimarkedene i Norden og Nord-Europa, for eksempel gjennom den påvirkning EUs energipolitikk har på priser, prisstruktur og handel.
Vi vil fortsette å holde Stortinget løpende informert i den videre prosessen, blant annet gjennom europautvalget.