Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:539 (2014-2015)
Innlevert: 04.02.2015
Sendt: 04.02.2015
Besvart: 09.02.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): I NTP som ble vedtatt juni 2013 og i merknad fra flertallet i statsbudsjettet for 2015 ble regjeringen bedt om å vurdere ta inn bestemmelser om alkolås i skolebusser i "forskrift om sikring av skyss berettigede skoleelever". I dag er det forskjellig praksis i fylkene, og bare 8 av fylkene har krav om dette, og det er kun noen få fylker som har en stor andel skolebusser med alkolås, men flere har det med i nye anbudskrav.
Hva er status på saken, og når kan Stortinget forvente å få en sak på dette?

Begrunnelse

I statsbudsjettet for 2015 etterlyste flertallet bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre regjeringens vurdering og tiltak på å ta inn i bestemmelsene om alkolås i skolebusser i "forskrift om sikring av skyss berettigede skolelever".
Utredningsseksjon på Stortinget har foretatt en kartlegging av status i fylkene på antall skolebusser pr. fylke? Hvor mange som har alkolås i 2014? Og om det er krav om alkolås fremover og når det ev. kommer? (eks. ved nytt anbud når?) oversikten viser at det er store forskjeller i fylkene. Aust-Agder, Oppland, Sør-Trøndelag, Troms, Vestfold og Østfold er de fylkeskommunene som er kommet lengst og som har delvis innført alkolås i busser hvor skolebarn inngår i transporten. Mange busser brukes både til skoletransport og ordinær transport. 8 av fylkene har krav om alkolås i dag eller i nye anbud som er på gang. Dette viser at bare halvparten av fylkene har innført alkolås helt/delvis og har krav i nye anbud.
Skal man få en ordning der alle skolebarn i Norge får de samme sikkerhetskravene må dette inn i forskrift.
Finland og Frankrike har krav i dag om alkolås i skolebusser og allerede i 2011 hadde 85 % av alle kommuner i Sverige krav om alkolås.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det skal være trygt å ferdes på norske veier, uavhengig av om man er sjåfør eller passasjer. Ansvarlige tilbydere av kollektivtransport har et spesielt ansvar i å sikre at deres sjåfører er skikket og ansvarlig i sitt arbeid. Det gjelder spesielt innen skoleskyss. Noen fylkeskommuner har i den forbindelse valgt å ta i bruk alkolås på skolebusser. Som kjent utføres imidlertid en betydelig del av skolebarntransporten som en integrert del av det ordinære rutetilbudet med buss. Innføring av obligatorisk alkolås påfører busselskapet en økonomisk kostnad. Et slikt krav for skolebusser vil dermed kunne berøre store deler av den samlede bussparken i Norge, og hvor kollektivselskapene gjør ulike vurderinger om kostnaden står i stil med nytteverdien. Både innføring av et slikt påbud og etterfølgende praktisk gjennomføring må ses i lys av et slikt omfang. For å få bedre oversikt over hvordan et krav om alkolås på skolebusser vil slå ut, skal Vegdirektoratet kartlegge økonomiske og administrative konsekvenser ved en slik regulering, som grunnlag for et eventuelt konkret forskriftsforslag og alminnelig høring av dette.