Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:548 (2014-2015)
Innlevert: 04.02.2015
Sendt: 05.02.2015
Besvart: 17.02.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Barn som er akuttplasserte av barnevernet gjennom akuttvedtak har ikkje vern i straffelova § 216 i dei høve kor dei blir bortførte av sine biologiske foreldre.
Meiner statsråden at dagens lovverk er tilstrekkeleg på dette området?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: La meg først understreke at regjeringen og Justis- og beredskapsdepartementet er opptatt av å forebygge internasjonal barnebortføring. Vi arbeider kontinuerlig med å vurdere og gjennomføre nye tiltak for å forhindre barnebortføringer.
Straffansvaret for barnebortføring er regulert i lov av 22. mai 1902 nr. 10 § 216. Foruten bortføring fra foreldre, rammer bestemmelsen også bortføring fra noen som har omsorg for barnet etter barnevernloven. Det vil i praksis si fra barnevernsinstitusjon eller fosterforeldre.
I en kjennelse fra januar 2013 (Rt. 2013 side 59) kom Høyesteretts ankeutvalg til at et akuttvedtak etter barnevernloven § 4-6 annet ledd ikke medfører at omsorgen for barnet blir overført til barnevernet på en måte som omfattes av straffeloven § 216. Selv om barnebortføringen i slike tilfeller ikke vil være belagt med straffeansvar, vil den likevel være ulovlig etter Haagkonvensjonen om internasjonal barnebortføring av 1980.
En ekstern arbeidsgruppe leverte i januar 2014 en rapport med forslag til tiltak på barnebortføringsområdet. Arbeidsgruppen mener at er svært uheldig at internasjonal barnebortføring ikke er straffbart i de tilfellene der det er fattet et akuttvedtak etter barnevernloven § 4-6 annet ledd.
Det blir foreslått at loven endres slik at også dette omfattes av straffebudet.
Rapporten fra arbeidsgruppen har vært på høring og de fleste av høringsinstansene har stilt seg positive til dette forslaget.
Jeg understreker at denne saken vil bli fulgt nøye opp av Justis- og beredskapsdepartementet.