Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:600 (2014-2015)
Innlevert: 12.02.2015
Sendt: 12.02.2015
Besvart: 19.02.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden gjere greie for beleggsprosenten i dei ulike helseføretaka i dag, kva slags beleggsprosent helseføretaka planlegg for i eventuelle nye sjukehus, og om statsråden vil setje krav om ei forsvarlegheitsgrense på 85 pst belegg slik britiske helsemyndigheiter har gjort?

Begrunnelse

Viser til spørretimespørsmål den 11.2.15 om beleggsprosent i Sykehuset Telemark HF, som planlegg for 100 prosent belegg. Ifølgje ein ny tysk studie viser det seg at ved pasientbelegg over 93 pst., aukar dødelegheita signifikant. Legeforeninga har lenge tatt til orde for at Norge bør vedta ei grense på 85 pst. beleggsprosent på akuttsjukehus, slik ein har gjort i England. Statsråden har hittil ikkje svart på om han vil ta initiativ til at det blir ei slik grense, som alle føretak må forholda seg til. Vi bør unngå situasjonar som den som blei tatt opp i spørjetimen, der det tilfeldigvis og gjennom media kjem fram at eit helseføretak driv med ei uforsvarleg beleggsgrense for pasientbehandling.