Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:612 (2014-2015)
Innlevert: 13.02.2015
Sendt: 13.02.2015
Besvart: 19.02.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): På hvilke måter vil statsråden legge til rette for at UDI snarlig oppnår målsetningen om at de aller fleste av familieinnvandringssakene behandles innen seks måneder?

Begrunnelse

I svar på skriftlig spørsmål, dokument nr. 15:415 (2014-2015) skriver statsråden at UDI har vært under omorganisering og at det er en av grunnen til at saksbehandlingstiden for familiegjenforening økte kraftig i 2014. Statsråden skriver også i sitt svar at UDI har hatt en rekke andre prioriterte områder, blant annet en sterk økning i antall returer, som mulig forklaring på at saksbehandlingstiden ved familiegjenforening økte.
Den kraftige økningen i saksbehandlingstiden medfører at en rekke familiers liv er satt på vent. Etter det undertegnede er gjort kjent med må søkere som hadde forventning om avklaring innen et halvt år nå vente i inntil et år på å få behandlet søknaden. Det innebærer en fordobling av saksbehandlingstiden.
I tildelingsbrevet for 2014, satt Justis- og beredskapsdepartementet krav til UDI om at 80 prosent av saker om familieinnvandring skulle behandles innen seks måneder. Siden dette kravet ikke ble overholdt, er det nå etterslep i antall saker som må prioriteres.
For å unngå ytterligere forverring av situasjonen antas det å være behov for å iverksette ekstraordinære tiltak.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er opp til UDI å finne de beste tiltakene for en mest mulig effektiv saksbehandling innenfor de rammene de har fått tildelt av Stortinget. Jeg forventer at UDI jobber kontinuerlig med å forbedre saksflyt og øke effektiviteten for å gi en forutsigbar saksbehandling. Søknader om familieinnvandring har stor variasjon i kompleksitet, og UDI kategoriserer nå sakene i større grad og deler disse inn i forskjellige saksbehandlingsspor. Kategorisering av familieinnvandringssakene i tydelig definerte grupper gir bedre mulighet til aktiv styring av ressurser og til å foreta nødvendige prioriteringer i den daglige driften.
I 2014 har UDI gjennomført flere tiltak for en mer effektiv saksbehandling av familiesakene; omorganisering av UDIs veiledningstjeneste, elektroniske meldinger (eMeldinger) til brukerne på ulike stadier i saksbehandlingsprosessen og nye nettsider med søkeren i fokus. Det er å forvente at produktiviteten går noe ned når man gjennomgår en omfattende omorganisering, men UDI rapporterer at de nå ser effekter av disse tiltakene.
UDI jobber også for å utnytte potensialet som ligger i eksisterende elektroniske verktøy. De er i gang med å utvikle en kalkulator for saksbehandlingstid i familieinnvandringssaker som skal publiseres på UDI.no. Denne vil ta høyde for 13 ulike saksløp, og vil kunne gi brukerne en mer presis angivelse av forventet saksbehandlingstid enn det som er tilfelle i dag. Det er forventet at denne tas i bruk i løpet av mars.
Jeg følger utviklingen gjennom styringsdialogen med UDI, og vil etterspørre resultater av de tiltakene som er iverksatt. Jeg forventer at saksbehandlingstidene stabiliseres på kort sikt, samtidig som det er en målsetting med en viss nedgang i løpet av 2015 for særlig prioriterte og kurante saker.