Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:616 (2014-2015)
Innlevert: 16.02.2015
Sendt: 16.02.2015
Besvart: 23.02.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Hva er planstatus for de ulike delstrekningene for InterCity-utbyggingen på jernbane, og når vil statsråden gå inn og gjennomføre statlig regulering for å få fortgang i dobbeltsporutbyggingen?

Begrunnelse

Venstre deler statsrådens målsetting om å få fortgang i InterCity-utbyggingen. Flere steder planlegges nå fortetting rundt knutepunktene, men prosjektene har høy usikkerhet, da traseene for nytt dobbeltspor, og andre tilknyttede anlegg, ikke er fastlagt.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Planleggingen av den videre utbyggingen av dobbeltspor på IC-strekningene tar utgangspunkt i de milepæler som ble fastlagt ved Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2014-23. Det vil si sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Seut nord for Fredrikstad på Østfoldbanen, Hamar på Dovrebanen og Tønsberg på Vestfoldbanen innen 2024. Innen 2026 er det lagt opp til dobbeltsporutbygging videre til Sarpsborg og tiltak nord for Hamar og sør for Tønsberg. Videre planlegging av IC-strekningene til Halden, Lillehammer og Skien skal ta sikte på ferdigstilling i 2030. Regjeringen besluttet i desember 2013 at den framtidige banestrekningen Sandvika – Hønefoss (Ringeriksbanen) også skal inngå som én av IC-strekningene.
For samtlige enkeltsporstrekninger sør for Hamar og nord for Sarpsborg og Tønsberg er arbeidet med kommunedel- og reguleringsplaner i gang eller i oppstartsfasen. For ytre deler av IC-strekningene er det av hensyn til sluttføring i 2030 er det ennå ikke nødvendig å starte offentlige planprosesser etter Plan- og bygningsloven. Det understrekes imidlertid i Prop. 1 S (2014-2015) at Jernbaneverket i den videre planleggingen skal ta hensyn til behovet for å klarlegge premissene for annen arealbruk, spesielt i de tettbygde områdene. I disse områdene er det viktig at Jernbaneverket i sitt utrednings- og planarbeid avklarer trasé og stasjonslokalisering på grunn av hensynet til bl.a. byutvikling og prosjekter som er avhengig av hverandre. For Ringeriksbanen har Statens vegvesen og Jernbaneverket nylig ferdigstilt et utredningsmateriale som nå er til ekstern kvalitetssikring.
Det er i statsbudsjettet for 2015 bevilget nødvendige planmidler som sikrer god fremdrift på alle IC-strekningene. Samferdselsdepartementet har også det siste året tatt grep for å finne løsninger i krevende planprosesser på IC-strekningene. Dette gjelder kommunedelplanarbeidet for strekningen Nykirke – Barkåker på Vestfoldbanen, samt reguleringsplanene for Follobanen. Løsningene har bidratt til å sikre god fremdrift i disse viktige prosjektene. Jernbaneverket har så langt i planleggingen derfor ikke ansett det nødvendig å ta i bruk statlig kommunedel- og reguleringsplaner. En endring av planansvaret kan i seg selv være tidkrevende når prosessen allerede er i gang, derfor er dette en tilnærming som primært vil bli brukt på prosjekter som ikke allerede er kommet langt i planarbeidet.