Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:624 (2014-2015)
Innlevert: 17.02.2015
Sendt: 17.02.2015
Besvart: 24.02.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Hvilke møter har statsråden/regjeringen hatt i denne saken siden oktober 2013, med hvem er i så fall disse møtene avholdt og når i perioden oktober 2013 fram til dags dato, og hvilken øvrig korrespondanse foreligger i saken fra oktober 2013 og fram til dags dato det være seg i form av mail eller brev?

Begrunnelse

Problemet med å få inn store nok båter til bedriften Nexans i Halden har vært tema i mange år. Nå har Nexans fått en ny stor ordre som sikrer bedriften arbeid i lang tid og det er mer viktig enn noen gang at bedriften får tilgang til å levere sine produkter på en effektiv og trygg måte. At man får et dypere løp inn fjorden vil også være vesentlig for en tryggere skipslei inn til Halden.
Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Erlend Wiborg, uttaler på NRK Østfold at regjeringen har hatt en utstrakt møtevirksomhet med svenske myndigheter i saken og at denne saken følges opp tett fra norske myndigheters side.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg forstår ut i fra begrunnelsen i stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås sitt spørsmål at saken han sikter til er spørsmålet om utdyping av innseilingen til Halden. En utdyping av denne innseilingen vil berøre svensk territorium og krever derfor tillatelse fra svenske myndigheter. Jeg kan opplyse at jeg var på befaring i Halden-området 25. februar 2014. Forut for denne befaringen hadde jeg samtale med den svenske ministeren om innseilingen til Halden i Stockholm 3. desember 2013. Jeg tok på nytt opp spørsmålet i møte med den svenske ministeren i Athen 8. mai 2014. Jeg har også ventet på svar fra Kystverket vedrørende deres arbeid i saken.
Kystverket sendte 17. juni 2013, på oppdrag av daværende Fiskeri- og kystdepartementet, en henvendelse til Länsstyrelsen i Västra Götalands Län i Sverige. Kystverket ba om å få en fullstendig oversikt over hvilke utredninger svenske myndigheter mente det vil være nødvendig å gjennomføre på norsk side før det kan tas en endelig beslutning på svensk side om en mulig utbedring av farleden til Halden i Iddefjorden. Länsstyrelsen i Västra Götalands Län besvarte denne henvendelsen med brev av 24. september 2014 til Kystverket. Kystverket har gått gjennom dette svaret, og har i brev til Samferdselsdepartementet 13. januar i år konkludert med at de vurderer det som svært lite realistisk å få gjennomført tiltaket, sett i lys av de krav svenske myndigheter har listet opp i svaret sitt. For å kunne gjennomføre en farledsutdyping på svensk side vil det også være nødvendig med en beslutning av den svenske regjeringen. Jeg sendte derfor 18. februar i år et brev til den svenske klima- og miljøministeren Åsa Romson, hvor jeg anmoder ministeren om å gi sin vurdering av om hvorvidt det er realistisk å håpe på at den svenske regjeringen vil hjelpe oss på norsk side å videreføre et aktivt næringsliv inne i Haldenvassdraget. Når klima- og miljøministerens svar kommer, vil jeg ha et bedre grunnlag for å vurdere om vi skal sette i verk de omfattende utredningene som svenske myndigheter krever før vi kan be om en endelig svensk vurdering av utdypingen av farleden inn til Halden. Til orientering er siste registrerte initiativ fra den foregående norske regjering et møte mellom daværende statssekretær Anders Flanking, Miljödepartementet og dåværende statssekretær Kristine Gramstad, FKD, i Stockholm den 12. september 2012.