Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:628 (2014-2015)
Innlevert: 17.02.2015
Sendt: 18.02.2015
Besvart: 24.02.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Hva var bakgrunnen for at Horne nedsatte et rettighetsutvalg til mennesker med utviklingshemming, der den største brukerorganisasjonen ikke fikk en plass i utvalget, men ble henvist til en referansegruppe, og mener statsråd Horne det er et problem at sentrale medlemmer av utvalget og referansegruppen har trukket seg, og hva vil hun i så fall gjøre for å bøte på problemet?

Begrunnelse

Våren 2014 ble stortingsmeldingen «Frihet og likeverd» behandlet i Stortinget. Et enstemmig Storting vedtok:

”Stortinget ber regjeringen nedsette et bredt sammensatt utvalg som skal foreslå egnede og konkrete tiltak som styrker grunnleggende rettigheter til personer med utviklingshemning sine autonomi, privatliv, familieliv og samfunnsdeltakelse. Mandatet til utvalget må inkludere mål, tiltak, kompetanse, rettssikkerhet, økonomi og styringssystem som sikrer at nasjonale politiske mål innfris."

I oktober 2014 nedsatte regjeringen et offentlig utvalg som umiddelbart ble møtt med sterk kritikk for sammensettingen. NFU, som er landets desidert største organisasjon for mennesker med utviklingshemming og deres pårørende fikk ingen plass i utvalget. Som en konsekvens av dette trakk Professor Johans Tveit Sandvin seg i forrige uke fra utvalget, mens LDO og FO har trukket seg fra referansegruppa.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg viser til skriftlig svar til stortingsrepresentant Olaug V. Bollestad i en tilsvarende sak.
Mandatet til det nedsatte offentlige utvalget om grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming (rettighetsutvalget) tar utgangspunkt i oppdraget fra Stortinget. Mandatet er omfattende, og utvalget ble utnevnt med særlig tanke på å ha den nødvendige kompetansen til å besvare mandatet. For å ivareta interessene til de berørte, og Norges forpliktelser om medbestemmelse i henhold til Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, inviterte jeg til deltakelse i en bredt sammensatt referansegruppe. Jeg synes det er beklagelig at professor Sandvin har trukket seg fra utvalget, og at noen organisasjoner ikke har ønsket å bidra i referansegruppen. Videre har jeg merket meg at flere, både representanter fra ulike organisasjoner og Stortinget, mener at rettighetsutvalgets nåværende sammensetning ikke godt nok ivaretar brukeres og pårørendes interesser, fordi NFU ikke er direkte representert i utvalget. Jeg ser at utvalgets arbeid påvirkes av dette og at framdrift og arbeidsro står i fare. Dette vil ingen være tjent med, minst av alt mennesker med utviklingshemming. Jeg har tatt kontakt direkte med NFU angående representasjon i utvalget. Dette innebærer at det stilles en plass i utvalget til disposisjon for NFU direkte slik det har vært etterspurt fra ulike hold. Jeg kan bekrefte at NFU har foreslått Gunn Strand Hutchinson (tidligere nestleder i NFU, dosent ved Universitetet i Nordland) til utvalget, og at hun har takket ja til å sitte i utvalget. Jeg ønsker også å supplere utvalget med forskerkompetanse, og arbeider for å finne en god kandidat. Jeg håper dette vil sørge for at rettighetsutvalget og de enkelte medlemmene får nødvendig arbeidsro.