Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:638 (2014-2015)
Innlevert: 18.02.2015
Sendt: 18.02.2015
Besvart: 04.03.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): E8 inn er en viktig innfartsåre inn til Tromsø by. Veien har vært ulykkesutsatt, og det er viktig å få framdrift for å kunne realisere en ny veiløsning raskest mulig. Det har vært vurdert ulike traseer og vurdert bruk av statlig plan, noe Regjeringen stoppet medio mars 2014.
Kan statsråden gi en orientering om hvor saken står nå?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Tromsø kommune har utarbeidet forslag til en kommunedelplan for Ramfjord, der ny trasé for E8 etter østre alternativ er lagt til grunn. Planforslaget var til høring sommeren 2013. Det framkom da seks innsigelser mot planen, hvorav én ble løst. Tromsø kommune egengodkjente den delen av planen som det ikke forelå innsigelser mot 26. mars 2014. Fire av innsigelsene til planen er rettet mot ny trase for E8.
Fylkesmannen i Troms har gjennomført to meklingsrunder, den siste 18. desember 2014, uten at saken er blitt løst.
Fylkesmannen oversendte innsigelsessaken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet med brev av 18. februar 2015. Fylkesmannens samlede vurdering og tilråding er at en plan etter østre trase ikke bør gjennomføres, og at vegen bør legges etter vestre trasé.
Jeg vil vise til at innsigelsessaken nå er til behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.