Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:642 (2014-2015)
Innlevert: 19.02.2015
Sendt: 19.02.2015
Besvart: 25.02.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Andelen sysselsette med utanlandsk bakgrunn varierer mellom ulike bransjar og i ulike yrkesgrupper.
Kan statsråden gje ei oversikt over andelen sysselsette med utanlandsk bakgrunn i ulike bransjar og yrkesgrupper, og korleis dette har endra seg det siste tiåret, altså frå 2004-2014?

Begrunnelse

Det er ønskjeleg at statsråden i svaret viser andel sysselsette med utanlandsk bakgrunn fordelt på næringshovudområde (bokstavnivå) og på fyrste nivå under bokstavnivå, jf. SSB sin næringsstandard og bruk av næringskodar. Vidare er det ønskjeleg at statsråden i svaret medverkar til å synleggjera yrke/bransjar der innslaget av sysselsette med utanlandsk bakgrunn skil seg mykje frå gjennomsnittet, slik at svaret gjev mest mogleg nyttig informasjon.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Det har vore ein stor auke i talet på sysselsette med utanlandsk bakgrunn det siste 10-året. Tal for 2014 vil først vere tilgjengelege i juni 2015. Eg har difor nytta tal for 2003 og 2013. Auken har samanheng med stor arbeidsinnvandring frå nærliggjande land etter EØS-utvidinga i 2004. Ved utgangen av 2013 var 13 prosent av dei sysselsette utlendingar busette i Noreg. Ti år tidligare, ved utgangen av 2003 og før EØS-utvidinga, var 6 prosent av dei sysselsette førstegangsinnvandrarar. I tillegg til dei busette innvandrarane, er det og mange som kjem til Noreg for å jobbe utan å busette seg her (korttidsopphald). Ved utgangen av 2013 var om lag 3 prosent av dei sysselsette i denne gruppa.
Sysselsette innvandrarar fordeler seg på næringar på ein annan måte enn innanlands-befolkninga. Innvandrarar er klart overrepresentert i formidling og utleige av arbeidskraft, overnattings- og serveringsverksemd og forretningsmessig tenesteyting. Innvandrarar er klart underrepresentert i offentleg sektor, undervisning og informasjon, kommunikasjon, finansiering og forsikringsverksemd. Tabell 1 som er lagt ved dette brevet viser kor stor del av dei sysselsette i ulike næringar som er innvandrarar.
Som følgje av endra næringsdefinisjonar i 2008 et det eit brot i statistikken. Det er såleis berre mogleg å studera utviklinga etter 2008. I perioden frå 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2013 har delen av busette innvandrarar blant dei sysselsette auka frå 9 til 13 prosent. Auken har funne stad i alle næringar, sjå tabell 2. Auken har vore størst i denne perioden i dei næringane som i utgangspunktet (2008) hadde størst innslag av innvandrarar. Innvandrarkonsentrasjonen i arbeidslivet har såleis blitt forsterka over tid. Klart størst har auken vore i overnattings- og serveringsverksemd. Her har delen busette innvandrarar auka frå 24 til 35 prosent.
Om vi studerar utviklinga i perioden før det statistiske brotet, frå 2003 til 2008, finn vi at delen innvandrarar av dei sysselsette auka frå om lag 6,3 til 9,5 prosent. Endringa i statistikken har liten innverknad på totalen. Det inneber at innvandringsdelen dobla seg frå 2003 til 2013 (auke frå om lag 6 til om lag 13 prosent). Sjølv om næringsavgrensingane har vorte endra så kan ein generelt seie at det er dei same bransjane som hadde sterk vekst frå 2008 til 2013 som og vaks sterkast først på 2000-talet.

Vedlegg til svar:

Lenke til vedlegg i pdf-format