Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:643 (2014-2015)
Innlevert: 19.02.2015
Sendt: 19.02.2015
Besvart: 24.02.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å gjenopprette tilliten til utvalget som skal se på rettsikkerhet og levekår for personer med utviklingshemming og sikre at brukere og deres organisasjoner blir en del av utvalget?

Begrunnelse

Regjeringen har ofte et slagord om brukermedvirkning og innenfor helse er det snakk om pasientens helsevesen.
I Stavanger Aftenblad kunne en lese at professor Johan Tveit Sandvin trakk seg fra utvalget som skal se på rettssikkerhet og levekår for personer med utviklingshemninger. Begrunnelsen hans var at det var ingen brukere eller noen av deres organisasjoner representert i utvalget.
Sandvin er en av landets fremste forskere på fagfeltet, og har tidligere ledet Statens råd for funksjonshemmede. Sanvin har stor respekt for brukerperpektivet og ser det som helt naturlig og nødvendig at også brukere med funksjonshemninger skal være med i et utvalg som skal drøfte og se på deres sak. Er det noen som vet hvor skoen trykker så er det brukerne selv og deres organisasjoner.
Personer med utviklingshemminger er ofte utenfor i mange samfunnsområder, alt fra arbeidsliv, hvor og hvordan de bor og ikke minst på den sosiale medmenneskelige arenaen.
Så settes det ned et ekspertutvalg som skal peke på veier ut av dette utenforskapet som flere av disse brukerne opplever, men de selv som vet hvor skoen trykker mer enn noen andre ikke få være.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg viser til dagens svar til stortingsrepresentant Kirsti Bergstø i en tilsvarende sak.
Mandatet til offentlig utvalg om grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming (rettighetsutvalget) tar utgangspunkt i oppdraget fra Stortinget. Mandatet er omfattende. Utvalget skal levere sin utredning innen 1. juni 2016. Jeg synes det er beklagelig at forsker Johans Tveit Sandvin har valgt å trekke seg fra utvalget. Jeg har merket meg at flere, både representanter fra ulike organisasjoner og Stortinget mener at rettighetsutvalgets nåværende sammensetning ikke godt nok ivaretar brukeres og pårørendes interesser, fordi NFU ikke er direkte representert i utvalget. Jeg ser at utvalgets arbeid påvirkes av dette og at framdrift og arbeidsro står i fare. Dette vil ingen, minst av alt mennesker med utviklingshemming, være tjent med. Jeg har besluttet å supplere utvalget med ytterligere en pårørenderepresentant, og har tatt kontakt direkte med NFU om dette. Det stilles en plass i utvalget til disposisjon for NFU slik det har vært etterspurt fra ulike hold. Jeg kan bekrefte at NFU har foreslått Gunn Strand Hutchinson (tidligere nestleder i NFU, dosent ved Universitetet i Nordland) til utvalget, og at denne kandidaten har takket ja til å sitte i utvalget. I tillegg ønsker jeg å supplere utvalget med forskerkompetanse. Jeg håper dette vil sørge for at rettighetsutvalget får den nødvendige tilliten i miljøene, og at utvalget får nødvendig arbeidsro.